දෙමලට තත්සම සිංහලට යෙදෙන ගම්-නම් සටහන Basic Table of Sinhala place names for Tamil allonyms in Sri Lanka

  

Sri Lanka satellite photo මේ ගැන
What this is about
email :
place.names@yahoo.com
සිතියම්
Maps
මුල් පිට
Main webpage
Sinhala plant names - Ethnobotany
උද්භිද නම් → සිංහල නම්
Na Mala Naa නා (national tree) මල flower

LIST OF TRADITIONAL SINHALA PLACE NAMES AND TAMIL FORMS IN SRI LANKA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Achchankulam Mannarඅත්තනවැව
ATTANAVAEVA
Achchelu, Achelu Jaffnaඅතුරුඑලිය
ATHURUELIYA
Achchuveli Jaffnaඅතුරුවැල්ල
ATHURUVAELLA
Adaichakal Batticaolaහඩුගල
HADUGALA
Adaikkalamoddai, AdukkalmoddaiMannarහඩුගල් මොටේ
HADUGALMOTTÉ
Adampan, AdampanaiMannarආදම්පන,   අැටිටංපන
රාමසේතු
AADAMPANA, AETTANPANA, RAAMASETHU
AdampantalavuMannar ඇටිටංපන්තල ආදම්පන්තලාව රාමන්තලාව
AETTAMPANTALA   ⚓name, AADAMPANTHALAVA, RAAMANTALAVA
Addalaichenai, AddalachenaiAmpareඅද්දරහේන
ADDARAHÉNA,
AdappankulumMannarඇතා පැන්නවැව
AETAPAENNAVAEVA
Addaippallam, AddapalamBatticaloa හැඩිපාලම
HAEDIPAALAMA
AdiyakulamMannarආදියවැව ආදිය කුලම
AADIYAVAEVA, Aadiyakulama
Aiyakerni, AiyankerniBatticaloaආදි කැන්න, ආදිය කුරන
AADIYAKAENNA, AADIYAKURANA
Aiyankernitalawai Batticaloaආදි කැනි තලාව
AADI-KANI-TALAVA
Aiyamperumal, Aiyanperuval
Sinna Aiyamperumal
Giranikke Killinochchiආදියපිරුම
ආදියෙපිරුවල
AADIYAPIRUMA, AADIYEPIRUVALA
AiyanatidalTrincomalleආදිය තුඩාව
AADIYATHUDAAVA
AyittiyamalaiBatticaloaඅදිතිය කන්ද
ADITHYAKANDA
Akattikkulam Mannarඅගස්තිවැව
AGASTHIVAEVA
AkattimurippuMannarඅගස්තිමුරේ
AGASTHIMURE, AGASTIKANDIYA
AkkaraipattuAmpareඅක්කරපත්තුව,    එගොඩපත්තුව
AKKARAPATTUVA, EGODAPATTUVA
AkkarativuAmpareඑගොඩදූව
EGODADOOVA
Akkuranai Batticaloaඅකුරන
AKURANA
Aladikattaikatu, AladikaddaikaduMannarඇරටිගැටකඩුව
AERATI-GAETA-KADUVA, AERATKATUKALÉ
AladikulamMannar ඇරටිවැව
AERATIVAEVA
Aladiwembu, Alayadi VempuAmpareඇරටිකොහොඹෙ
AERATIKOHOMBÉ
AllagallaVavuniyaඅල්ලගල
ALLAGALA
AlaikallupoddakulamMulativeඅලිගල්පොත් වැව
ALIGALPOHTHVAEVA
Alankeni, Alankerney Giranikke Killinochchiඑරන්කැන්න,   එරන්කුරන
ERANKAENNA, ERANKURANA
Alankulam Giranikke Killinochchiඑරන්වැව
ERANVAEVA
Alankulam Trincomaleeඑරන්වැව
ERANVAEVA
Alamapia, Alampil Mooladoova, Mullaitivu වැල්ලම්පිල
VAELLAMPILA, VAELLAMPIHILLA
ALavakka Mannarආලවක
ALAVAKA
Alavakkaisirukkulam Mannarආලවක් ආසිරි වැව
ALAVAK-AASIRIVAEVA
AllaiTrincomaleeසේරු විල - අලපේ
SERUVILA-ALAPE
AllaipiddiJaffnaඅලපිටිය
ALAPITIYA
Alaveddi, Alavetti Jaffnaඇලවැද්ද
AELAVAEDDA
Alavedduvan Giranikke Killinochchiඇලවැද්දුව
ALAVAEDDUVA
AlaviJaffnaඇලවිය
AELAVIYA
AlayadimaduchchenaiBatticaloaඇරටුමඩු හේන
ARATUMADUHENA
Aliavalai, AliyavalaiJaffnaඅලියවල
ALIYAVALA
Alipalai, AliyapalaiJaffnaඅලිපැල
ALIPAELA
AliyansaintakulamMannarඅලිසතුවැව
ALISATHUVAEVA, ALIANSANTHAVAEVA
Aliyadiwembu, Aliyadivembu, AlayadivempuAmparaඅැරටිෙකාෙහාෙඹ
AERATIKOHOMBÉ
Aliyarvaddai Batticaloaඅලියවැද්ද
ALIYAVAEDDA
Alkaddiveli, Alkaddiveli Kulam Mannarඅලගෙඩිවැල්ල
ALAGEDIVAELLA
Alaikkalluppoddakulam Vavniyaඅලගල්පොත්වැව
ALAGALPOTHVAEVA
Allaippiddi Jaffnaඅලපිටිය
ALAPITIYA
Amarivayal, Amariyal Kulam Pulomddaiඇවරිවත්ත
AEVARIVATTA
Amirthakaly Batticaloaරසකිඳෙල
RASAKINDELA
Ammivaittan Vayniyaඅඹවත්තන
AMBAVATHTHANA
Ampakamam Giranikke Killinochchiඅඹගම
AMBAGAMA
AmpalavanpokkanaiMooladoova MUlaitivuඋපුල්වන් පොකුන
UPULVANPOKUNA
AmpanJaffnaඅංපාන
ANGPAANA
Amparai, AmpariAmpareඅම්පාර
AMPARA
Amplanthurai Batticaloaඅම්බලන්තර
AMBANLANTHARA, AMBALANTHOTA
Amutankulam Mooladoova Mulativeඅමුදන්වැව
AMUDANVAEVA
Anaicoddai, AnaicottaiJaffnaඇනිකෝට්ටෙ
AENIKOTTE
AnaipanthyJaffnaහානපන්ද
HAANAPANDA
AnaippapanMannarහානපමන
HAANAPAMANA
AnaisuddapottanaiBatticaloaහානකුඩාපටන
HAANAKUDAPATANA
Analaitivu Jaffnaඅන්නලදූව
ANNALADOOVA, INNLADOOVA
Anaitivu Trincomaleeඇනියදූව
ANIYADOOVA
AnaiviluntanMannarඅලිවිල්තැන්න
ALIVILTANNA,ALIVILTAENNA
AnalkaddimadyPuhulmotte Pulmoddaiහක්කටුමැටිය
HAKKATUMATIYA
Anandamkulai, Anandankuli Mullaitivuජානකපුර
JANAKAPURA, JAANAKAPURA
Andiyapuliyankulam Vavniyaඅඳු න් කොටිවැව
ANDUNKOTIVAEVA, AANDIKOTIVAEVA
AndankulamMooladoova Mulativuඅඳුන්වැව
ANDUNVAEVA
AninchiyankulamGiranikke Kilinochchiපනික්කිවැව
PANNIKKIVAEVA
AnnammakulamMannarමහමාතාවැව
MAHAMAATAVAEVA
Antonimelingikulam Mannarඅඳුම්ලිඳුවැව
ඇන්තෝනි මෙලින්ගි වැව
ANTONIMELINGIVAEVA
ApdalacChena, AddalahenaAmpare අද්දරහේන
ADDARAHENA
AppakkuttikinattadiManaaveva Mankulamමහරත්ගිනි වාඩිය
MAHARATHGINIVAADIYA
AppalamthuraiBatticloaඅම්බලන්තොට
AMBALAMTHOTA
AralyJaffnaඇරැල්ල
ARAELLA
Arichchal, Periya-Arichchal, Sinna Arichchal Puttalamaඇරක්ගල
ARAKGALA  , Maha-arakgala, Podi-Arakgala
ArippuMannarහරිප්පුව,   ඌරුවෙල
HARIPPUVA, URUVELA
ArippuGokanna Trincomaleeහරිප්පුව
HARIPPUVA
AriyalaiJaffnaඅරියාල
ARIYAALA, Ariyagala, adhiyala
AriyamaduMooladoova Mullaitivuඅරියමඩුව
ARIYAMADUVA
Arugam (Bay)Ampare අරුණගම, අරුණගංතාට
ARUNAGAMA, ARUNAGAMTHOTA
Arugam-puleliyaVavniyaඅරුණගම-පුල්එලිය
ARUNAGAM-PULELIYA
ArukarkudahGokanna Trincomaleeආරගල් තුඩාව
AARAGALTHUDAVA
ArukuveliJaffnaඅද්දරවැල්ල
ADDARAVAELLA
Arumugathanputhukulam, Arumukattanputukkulam Vavniyaකඳකුමාරවැව
KANDAKUMARAVAEVA
Aruviaru, AraviaruMannaramමල්වතුඔය
MALVATHUOYA
Asikulam Vavniyaආදිවැව
AADHIVAEVA
AtambagaskadaVavniyaඇටඹගස්කඩ
ATAMBAGASKADA
AtchuveliJaffnaඅතුරුවැල්ල
ATHURUVAELLA
AthimottaiMannarහස්තිමොටේ
HASTHIMOTTÉ. AETHUMOTTÉ
Athiyamalai,AyittiyamalaiBatticaloaහස්තිකන්ද
HASTHIYAKANDA, AETHKANDURA
Ayiniyankankani Alavakkai Mannarආලවක
ALAVAKA
Azhiyanilai, Aliyanilai Gantale Kantalaiආදිනින්දය
AADININDAYA, AADI-NINDAGAMA

B
Go to the top of the Listදෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Bakkillai, BakkiellaBatticaloaබක්කිඇල්ල
BAKKIELLA
Bandarikulam, PandarikulamVavniyaබන්ඩාරවැව
BANDARAVAEVA
Baron's cap, KudumpimalaiBatticoloaතොප්පි ගල
THOPPIGALA
BatticaloaBatticaloaමඩකලපුව
MADAKALAPUVA
Bedirekka, Bettirekka Batticaloaබැදිරැක්ක
BAEDIRAEKKA
Berawa Munmari Batticaloa බෙරවමුල්වේරිය
BERAVA MULVAERIYA
Brynthuraichenai Batticaloaබින්තරහේන
BINTHARAHENA


C
Go to the top of the List


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Chadayantalawa, ChadayantalavaAmparaදඩයන්තලාව
DADAYANTALAVA
Chaddi, Chaaddi, CattiJapanaya, Jaffna වාඩිය
VAADIYA
Chalai Mullaitivuතලාව
THALAAVA, TALAWA
Challi-munaiGonakanna Trincomaleeගල්මුන්න
Sailamunna, GALMUNNA
Challik-kalappuGonakanna Trincomaleeගල්කලපුව
GALKALAPUVA
Chalampan, Chaalampan Mannarසාලවන
SAALAPANA, SAALAVANA
Chalampan (Chinnach-), (Periya-)Mooladoova Mullaitivසාලවනය (කුඩා-), (මහ-)
SAALAVANAYA (kuda-) (Maha-)
ChalampaikkulamVannimava Vavniyaසල්ගස්වැව
SALGASVAEVA
Chalampakerni, Chaalampaikkeani Madakalapuva Batticoloaසාලකැන්න
SAALAKAENNA
Chammalai Mooladoova, Mullaitivuගම්මලේ
GAMMALE
Chammanthurai, Samanthurai Amparaසමන්තර
SAMANTHARA, SAMANTHOTA
Champoor, SampurGokanna Trincomaleeසෝ මපුර
SOMAPURA
ChampuththuraiYapanaya Jaffnaජම්ඹුකෝල
JAMBUKOLA
Camulaiyativattai, ChamulaiyadiVaddai Madakalapuva Batticoloaහල්මිල්ලවත්ත
HALMILLAVATTA
ChamalangkulamVannimava Vavniyaසමනැලවැව,   හල්මිල්ලවැව
SAMANALA-VAEVA, HALMILLAVAEVA
ChandilipaiYapanaya Jaffna සන්දිලිපේ
Sandilipae
Chandrapuram Yapanaya Jaffna චන්ද්ර පුර
CHANDRAPURA
Chankanai, SankanaiYapanaya Jaffnaචන්දන
CHANDANA
ChankattarvayvalYapanaya Jaffnaසංගතරවය
SANGATARAVYA
ChankaththanaiYapanaya Jaffnaසංගස්තානය
SANGASTHAANA
Chavakachcheri, ChaavakachcheariYapanaya Jaffna ජාවකච්චේරිය
JAAVAKACHERIYA, Chavakachcheriya
Chavatkaddu, Chaavatkaddu, CavarkattuJaffnaජාවකඩුව
JAAVAKADUVA
ChavangkoddaiYapanaya Jaffnaජාවකෝට්ටෙ
JAAVA-KOTTE
Chavalkaddu Mannaram Mannarහබල්කඩුව
HABALKADUVA
Chavalakkadai, ChaavalkkadaiMadakalpuva Batticoloaකුකුල්කඩේ   සැවුල් කඩේ
KUKULKADE, SAEVULKADE
Cheddikulam, Chettikulam, VettikulamVannimava Vavniyaහෙට්ටිවැව
HETTIVAEVA GEDIVAEVA
Cheddipalayam, Chettipalayam Madakalapuwa Batticaloa කඩපල
KADAPEELIYA, KADAPALA
Cheddiyakurichchi Giranikke, kilinochchiහෙට්ටිකුලිස්ස
HETTIYAKULISSA
Cheddukulam, Chettukulam Mannaramaෙකෙහටුවැව
KEHETUVAEVA
Chelleivillu Mooladoova Mulativu සාලියවිල
SAALIYAVILA
ChempankunduYapanaya Jaffna කුඹුරුකන්නිය
KUMBURUKANNIYA
Chempian aru, Chempiyan pattu Yapanaya Jaffnaසෙම්බියන්ඔය, -පත්තුව
SEMBIAN-oya, SEMBIANPATTUVA
Chenaikudiyiruppu Ampareසේනාකුලිස්ස
SENAKULISSA, SENAAKUTIYA
ChencholaiMooladuva, Mullaitivuහේන්දොල   හේන්ගොල්ල
HENDOLA, HENGOLLA
ChengalniraviGonakanda Trincomaleeහේන්ගල්නියර
HEN-GAL-NIYARA
Chenkaladi ChenkaladyMadakalapuwa Batticaloaසිංහලවාඩිය
SINHALAVADIYA
ChenmalaiMooladuva Mullaitiveහේන්කන්ද
HENKANDA
CherukkandalMannarama Mannarසේරුකන්දල
සේරුකඩොල SERUKANDALA
ChilarattaiMooladoova Mullaitivuතලාරද්ද
THALAARADDA, Thalaradththa
Chilavathurai, SilavaturaiMannarama Mannarකිරවතර   සලාවතර
KIRAVAVATHARA, SALAAVATHARA, THALAVATHOTA
ChilawPuttalama හලාවත
HALAVATHA, SALAVATHA
Chinabay, China Bay Madakalapuwa Batticaloaචීනෙබාක්ක
CHEENABOKKA
Chinapuvarasankulam, Chinnapoovarasankulam Mooladoova Mullaitivuපොඩිසූරියවැව
PODI-SOORIYAVAEVA
Chippittidal Sri Gonakanda Trincomalee සිප්පිතුඩුව
SIPPITUDUVA
Chiraddikulam Chiraddikkulam Mooladoova Mullaitivuහීරටිවැව
HEERATIVAEVA,   HEERATWEVA
ChiviyateruYapanaya Jaffnaසේව්යචේරිය
SEVYACHERIYA, CIVIYACHERIYA
Chulipuram Yapanaya Jaffnaචූලපුර
CHULAPURA
Chundikuli,Chundikkuli Chundiguli Yapanaya Jaffnaකුම්බකුලිය
KUMBAKULIYA, sundakuliya
Chundikkulam, ChundikulamMooladoova Mulativeකුම්බවැව
KUMBAVAEVA
Chungkankeani, ChunkankenniMadakalapuva Batticaloaහුන්ගන්කැන්න
HUNGAN-KAENNA
Chulanaga Lena, Culanaga LenaMooladoova Mullativuචූලනාග ලෙන
CHULA-NAAGALENA
Chunnakam Yapanaya Jaffna හුනුගම
HUNUGAMA, HUNNAGAMA
ChunnavilMannaramaහුනුවිල
HUNUVILA
ColombuthuraiYapanaya Jaffnaකොලොන්තර
COLONTHARA
Cotiaar, Koddiar, Koddiyar bay SriGonakanda Trincomaleeකොටිආර
KOTIARA, KOTIAaRA
කොටි-;ආරෙබොක්ක
Kodi-aare Bokka.
D
Go to the top of the List


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
DanakiriyaiAmparaදනකිරිය
DANAKIRIYA
Delft Yapanaya Jaffnaනැදුන්දූව
NEDUNDUVA
Dollar farmMooladoova Mullaitivuපැරකුමිපුර
Dollar farm, PAERAKUMPURA
E
Go to the top of the Listදෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Eachchantivu Madakalpuwa Batticalaoඉස්සන්දූව
ISSANDUVA
EchchankulamVannimava Vavniya )ඉස්සන්වැව
ISSANVAEVA EKIRIYANVAEVA
Echchilampattai, IchchilampattaiSirigonakanda Trincomalee ඇකිරියන්පත්තුව
AEKIRIYANPATTUVA
Eichchantive, IchanativeSri Gonakanda Trincomalee ඉස්සන්දූව
ISSANDOOVA
Elalai, ErlalaiYapanaya Jaffna එරැල්ල
ERALLA
Elephant Pass, Anaiyiravu Giranikke, kilinochchi අලිමන්කඩ
ALIMANKADA
Eluthumadduval Giranikke, kilinochchi ලන්දෙමඩුව
LANDEMADUVA
Eluvaitivu, Ezhuvaitheevu Yapanaya Jaffna එලුවදූව
ELUVADOOVA or eluwaduwa
Eluwankulam Puttalama එලුවන්වැව
ELUVANVAEVA
Eluwankarai, EluvankaraiMadakalpuva Baticoloa එලුවන්වැල්ල
ELUVANVAELLA
Erataperiyakulam, Iratperiyakulam, EraperiyakulamVannimava Vavniyaදෙමහවැව
DEMAHAVAEVA, RATAMAHVAEVA
Eravur, Eraur Madakalapuwa Batticaloaසේරපුර
SERAPURA
Erlalai, Elalai Yapanaya Jaffnaඑරැල්ල
ERALLA see Elalai
Erukkalampiddy Mannarama Mannarහිරිගල්පිටිය
HIRIGALPITIYA
Erumaitivu Giranikke, Killinochchiමහිසදූව
MAHISADOOVA
ErupotanaiVannimava Vavniyaහිරුපටන
HIRUPATANA
Eruvil Madakalapuvaඑෙරකාවිල
ERAAKAVIlA
Ettam, Eththam Potuvila Pottuvilඇට්ටඹ
AETTAMBA, AETTAMA

F

Go to the top of the List

G

දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Gallodai, Galodai-Aru Madakalapuwa Batticaloa ගල්ඔඩය,   --ආර
GALODAYA, GALODA-ARA
Gomarasankadavai SirGonakanda Trincomalee ගෝමරන්කඩවල
GOMARANKADAVALA

H

දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Hatthikuchchi, HasthikuchchiAnuradhapuraහස්තිකුච්චි
HASTHIKUCHCHI

Go to the top of the List

I

දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Ichchilampattai, EchchilanpattaiSrigonakanda Trincomalee ඇකිරියන්පත්තුව
AEKIRIYANPATTUVA
IdaikkaduYapanaya Jaffna යක්කඩුව
YAKKADUVA
Ihala Kottaramullai,
Kattaramulla
Puttalamaඉහලකොත්තරමුල්ල
IHALA KOTTARAMULLA
Ihala Puliyankulam Puttalama ඉහලසියඹලාවැව
IHALA SIYAMBALAVAEVA
Ilamaruthankulam Vannimava Vavniya එරමුදුවැව
ERAMUDUVAEVA
Ilantaivan, Ilanteevan Mannaramaලන්ෙදවනය
LANDEVANAYA
Ilavalai Yapanaya Jaffna රිලාවල,   ඉඹුල්වල
RILAAVALA, IMBULVALA
Ilavankulam Puththalama Puttlam ඉඹුලවැව
IMBULVAEVA
Illakkanthai Sirigonakanda Trincomalee ඇලකන්ද
AELAKANDA
IllankaithuraSriGonakanna Trincomalee ලංකාපටුන
LANKAPATUNA, LANKATHOTA
IlippadeniyaPuttalamමීදෙනිය
MEEDENIYA, ILIPADENIYA
Iluppaikadavai, Illuppakadamei Mannarama, mannar මීපාතොට
MEEPATHOTA, MADUPATHOTA
Illupadichenaii,Illupayadichenai,IlluppaiyadichenaiMadakalapuwa Batticaloa මීපාහේන
MEEPAHENA, MADHUPAHENA
Illuppaikulam, Illuppamkulam, IluppamkulamVannimava Vavniya; also in Mannarමීපාවැව
MEEPAVAEVA
InginimitiyaiPuttalam ඉංගිනිමිටිය
INGINIMITIYA
Inuvil Yapanaya Jaffna ඉනුවිල
INUVILA
Irakkamam Ampare රත්ගම - (දීගවාපි)
RATHGAMA (DIGHAVAPI)
RAIGAMA EREGAMA
Iralaikkulam, Iralaikulam, EeralaakulamMadakalapuwa Batticaloa කිරලවැව
KIRALAVAEVA
Iramiyankulam, Ramiyankulam Vannimava Vavniyaරමනියවැව
RAMANIYAVAEVA
Iranamadu Giranikke Kilinochchi රණමඩුව
RANAMADUVA
Iranai Mooladoova Mullaitivu හිරාන
HIRAANA
Iranaillupaikulam, Iranai Iluppaikkulam Vannimava Vavniya රන්මීවැව
RANMEEVAEVA
Iranapalai Mooladoova Mullaitivu රණපොල   රණපල
RANAPOLA, RANAPALA
Iranaitivu giranikka, Killinochchi එරන ්දූව
ERANDOOVA
IrasenthirakulamMooladoova Mulativu ඉරසඳවැව
IRASANDAVAEVA
Iripetichenai,Illuppaiyadichenai, IllupayadichenaiMadakalapuwa batticaloa මීපාහේන
MEEPAHENA, MADHUPAHENA
IratperiyakulamVannimava Vavniya දෙමහවැව
අල්ලජ්ජවිල
DEMAHAVAEVA , ALLAJJAVILA
Irattaladi, Iraththaladi, Iraaththaladi Yapanaya Jaffna රාත්තල්වාඩිය
රටහල
RAATHTHAL-VAADIYA, RATAHALA
Irupalai Yapanaya Jaffna හිරුපල,   මාඉමිපල
HIRUPALA, MAIMPALA
IruvilaMannarama Mannar හිරුවිල
HIRUVILA, DepathVAEVA
Iruppaikulam, Irupaikulam,Irruppukulam Gokanna Trincomaleeමීපාවැව
MEEPAVAEVA
IsmailpuramPuttalamඉස්මඉල් පුර
ISMAILPURA
IttavilYapanaya Jaffna ඉත්තවිල
ITHTHAVILA
Ittikkandal, Iththikkandal Mannarama, Mannarබෝගන්දර
BOGANDARA
IyakachchiGiranikke, kilinochchi ආදිකච්චිය
AADIKACHCHIYA, Adiyakachchiya

Go to the top of the List

J

දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Jaffna, YalpanamYapanaya Jaffna යාපනය,   යාපපටුන
YAPANAYA, YAPAPATUNA
Jeevan Base Mooladoova, Mullaithivuජීවන් මූලකය
JEEVAN MOOLAKAYA

Go to the top of the List

K

දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Kachchaiyapanaya Jaffna කහව
KAHAVA
Kachchaanthoppuyapanaya Jaffna කහදෝපේ
KAHADOPÉ
Kachchatheevu, KachchativuYapanaya Jaffna කච්චදූව
KACHCHADOOVA, KAESBADOOVA
Kaadakulam, Kadakulam(Mooladoova Mullatuvu කිරලවැව
KIRALVAEVA
KachchilamaduMooladoova Mullaitivu කැකිරිමඩුව
KAEKIRIMADUVA
Kadapirai Kattapirai (Yapanaya Jaffna කඩපිල
KADAPILA, GAETAPIHIRA
Kadarkaraichenai Sirigonakanda Trincomalee කඩකරහේන
KADAKARAHENA
Kadakulam Moladoova Mullaitivu වටුවවැව
VATUVAVAEVA
KaddaikaduYapanaya Jaffnaගැටකඩුව
GAETAKADUVA
Kaddawan, Kaddavan Madakalapuva Batticaloa. කටුවන
KATUVANA
KaddumalaiMooladdova Mulaitivu කටුකන්ද
KATUKANDA
Kaddamuruvakulam Madakalapuwa Batticaloa ගැටබුරුතවැව
GATABURUTHAVAEVA
KaddaiparichchanSirigonakanda Tricomallee ගැටබරහේන
GAETABARAHENA
KaddukulampattuSri Gonakanna Trincomalee කුට්ටම් කොලොම්ප ත්තුව
KUTTAMKOLONPATTUVA, vadunnabima
KaddumalaiMooladoova Mullaitivu කටුකන්ද
KATUKANDA
Kaddupulan, KattupulamYapanaya Jaffna ගොතමලුවත්ත
GOTHAMALUVATTA
KadduvanYapanaya Jaffna කටුවන
KATUVANA
Kadiraweli, KadiraveliMadakalapuwa Batticaloa කදිරවැල්ල
කිහිරිවැල්ල
KADIRAVAELLA, KIHIRIVAELLA
KadubalagamaMooladoova Mullaitivu කඩුබලගම
KADUBALAGAMA
KahalankadavalaGokanna Trincomalee කහලන්කඩවල
KAHALANKADAVALA
Kaitadi Yapanaya Jaffna කට්ටදිය
KATTADIYA
Kaivelikulam, Keewelikulam, KaivallikulamMooladoova Mullaitivuකැටිවැලිවැව
KAETIVAELIVAEVA
KakkapalliyaiPuttalamකාකපල්ලිය
KAAKKAPALLIYA
Kakkachchippittidal Madakalapuwa Batticaloa කලුසිප්පිතුඩුව
KALUSIPPITHUDUVA
Kakkachchi VaddaiMadakalapuwa Batticaloa කලුසිප්පිවල
KALUSIPPI VALA
KalimaduMadakalapuwa Batticaloa ගාල්මඩුව
GAALMADUVA
KalkudahMadakalapuwa Batticaloa ගල්තුඩාව
GALTHUDAVA
Kallady,Kalladi Madakalapuwa Batticaloa ගල්අඩිය
GAL-ADIYA
KalladichchenaiSriGonakanda Trincomalee ගල්අඩිහේන
GAL-ADI-HENA
KallanpattuSri Gonakanda Trincomalee කල්ලන්පත්තුව
KALLANPATTUVA
KallarSri Gonakanada Trincomalee ගල්වරාය
GALVARAAYA
Kallar, Kallaru, KalaruMadakalapuva Batticaloa ගල් ආර
GALAARA, GALOYA
Kallaru, kalaruVannimava Vavniya ගල් ආර
GALARA
KallichchaMadakalapuva Batticaloa ගලිස්ස
GALISSA
Kalliyadi Mannnarama ගල්අඩිය
GALADIYA
Kallikai Yapanaya Jaffna ඉබ්බාව
IBBBAAVA
KallikaddaikkaduMannarama Mannar ඉබ්බකටුකැලේ
IBBAKATUKALÉ
Kallikulam, Kallikkulam Vavnimava Vavniya ඉබ්බවැව
IBBAVAEVA
KalimaduMadakalapuwa Batticaloaගල්මඩුව
GAALMADUVA
Kallikaddaikadu Mannarama Mannar ඉබිකටුකැලේ
IBIKATUKALE
KalmaduMannaram Mannarගල්මඩුව
GALMADUVA
KalmaduMadakalapuwa Batticaloa ගල්මඩුව
GALMADUVA
KalmaduGokanna Trincomalee ගල්මඩුව
GALMADUVA
Kalmattankulami, KalnattankulamVannimava Vavniya ගල්මැට්ටන්වැව
GALMAETTAN VAEVA
KalmunaiAmpareගල්මුන්න
GALMUNNA, GAL-AMUNA
Kalmunai Giranikke, kilinochchi ගල්මුන්න
GALMUNNA, GAL-AMUNA
Kalnattankulam Vannimava Vavniya ගල්මැට්ටන්වැව
GALMAETTAN VAEVA
Kalundiai,Kaullundaai,Kalundiaay Yapanaya Jaffnaගලි න්දිය
GALINDIYA
Kalutavalai, Kaluthavalai, Kazhuthaavalai Madakalapuwa Batticaloa කටුකිලිය වල
KATUKILIYAVALA
KaluwanchikudiMadakalapuwa Batticaloa කලු ප න්චි තුඩාව
KALUPANCHITHUDAVA
Kaluwankemy, Kaluwenkemy, KaluvankerniMadakalapuwa Batticaoa කලුවන්ගම
KALUVANGAMA
Kalvettai Vannimava, Vanviyaගල් වැට
GALVAETA
Kalvilan, Kalvian Mannarama Mannar ගල්විල
GALVILA
Kalviankadu, Kalviankaadu Yapanaya Jaffna ගල්විල්කඩ,   ගල් දිය කඩ
GALVILKADA, GALDIYAKADA
Kalviankadu, KalliankadduMadakalapuwa Batticaloa ගල්විල්කඩ
GALVILKADA
KambermalaiYapanaya Jaffna ජමිඹුකන්ද
JAMBUKANDA
Kanagarayankulam, Kanakarayankulam, Kangarayam kulam Vavnimava Vavniya ගනරාජවැව
GANARAJAVAEVA
Kanagarayankulam, Kanakarayankulam, Kangarayam kulamMooladoova Mullativu ගනරාජවැව
GANARAJAVAEVA
Kanakarayankulam Mannarama Mannar ගනරාජවැව
GANARAJAVAEVA
Kanchuramoddai, KanduramoddeiMooladoova Mulativu කදුරුමොටේ       (කහඹිලිමොටේ)
KADURUMOTTÉ   (KAHAMBILIMOTTÉ)
Kanchirankuda, KaangchirangkudaMadakalapuwa Batticaloa කදුරුතුඩුව
KADURUTHUDUVA
KandavalaiGiranikke, kilinochchi කන්ද වල
KANDAVALA
Kandaladi Madakalapuwa Batticaloa කන්ද වාඩිය
KANDAVADIYA
Kandarodai, KantharodaiYapanaya Jaffna කදුරුගොඩ
KADURUGODA
Kandasamymalei, KandasamimaleiSriGonakanda Trincomaleeනීතුපත්පන
NEETHUPATHPANA
Kanjikudichchi Aru, Kanjikudichchi kulam, kanchikudichchi- Ampareකන්ඩිකැඩිච්ච ආර,   --වැව
KANDI-KAEDICHCHA ARA, KANDI-KAEDICHCHA VAEVA,
KEANDA-KAAPU VAEVA
Kangankulam Vavnimava Vavniya සංගම්වැව
SANGAMVAEVA
Kankesanthurai Yapanaya Jaffna දඹකොලතොට
DAMBAKOLATHOTA, JAMBUKOLANTHARA, Jambukolapattana, Dambakolapatuna
KankuvelSri Gonakanda Trincomalee හක්ගෙඩිවැල්ල
HAKGEDIVAELLA
Kannaddy Vannimava Vavniya ගංනදිය
GAMNADIYA
Kannakipuram, KannagipuramAmpareපත්තිනිපුර
PATTINIPURA
KannankiramamSriGonakanda Trincomalee හානගම
කැන්න කිරම
HAANAGAMA, KAENNAKIRAMA,
KannankudaMadakalapuwa Batticaloa කැන්න තුඩාව
KAENNATHUDAVA
KannantanaiGalthudawa Kalkuda කැන්න තැන්න
KAENNATAENA, HAANATAENA
Kannimaduva, KannimaduwaVannimava Vavniya කැන්න මඩුව
KAENNAMADUVA
Kanniya Sirigonakanda Trincomalee උනුදියාව
කැන්නියාව
KAENNIYAAVA, UNUDIYAAVA
Kantalai, Kanthalai, KandhalaaiSirigonakanda Trincomalee ගංතලේ
GANTALE GANTALAVA
Kantarodai, Kantharodai, Kandarodai, KandharodaiYapanaya Jaffna කදුරුගොඩ
KADURUGODA,KADIVUNGODA,
KanthaudaiyarpuvarasankulamVannimava Vavniya කන්දඋඩසූරියවැව
පොඩිසූරියවැව
KANDA-UDA-SOORIYAVAEVA PODI-SOORIYAVAEVA
Kanthapuram Vannimava Vavniya කන්ධපුර
KANDHAPURA
KanthasamynagarVannimava Vavniyaකඳහිමිපුර
KANDAHIMIPURA
Kudiramalai, KudirimalaiPuttalamaකිහිරිකන්ද
KIHIRIKANDA
KappaladiPuttalama තලවිල
TALAVILA,  Kabaladissa
Kappalthurei, KappalthuraiSriGonakanda trincomalee හබල්තොට
HABALTHOTA
KapputhooYapanaya Jaffna කපුදූව
KAPUDOOVA
Karadipokku Mooladoova Mullaitivuකරදියබොක්ක
KARADIYABOKKA
KaradippoovalMadakalapuva Batticaloa කරදියවල
KARADIYAVALA
KaradiyanaruMadakalapuwa Batticaloa කරදියආර
KARADIYAARA, KARADIYAOYA
KaraitivuYapanaya Jaffna කරදූව
KARADOOVA
KarainagarYapanaya Jaffna කරානගර
KARAANAGARA
Karadikulam, Karatikulam Mooladoova Mullaitivuවලස්වැව
VALASVAEVA
KaradikkuliMannarama Mannar කරදකුලිය
KARADIKULIYA
Karampon Yapanaya Jaffna කරඹ
KARAMBA
KaranavaiYapanaya Jaffna කරනැබ
KARNAEBA
KoravakukulamMadakalapuwa Batticaloa කොරවක්වැව
KORAVAKVAEVA
Karativ-pomparippuPuttalamකරදූව-රන්පරිත්ත
KARADOOVA-Ranpariththa
KarativuAmpareකරදූව
KARADOOVA
Karaveddi Yapanaya Jaffna කරවැද්ද
KARAVAEDDA
KaraikattumulaiVannimava Vavniya කුරුන්ද
කරකටුමුල්ල
KURUNDA, KARAKATUMULLA
KariyalaimoddaiGiranikke Killinochchi කරවල්මඩ
Karungkodith-theevu, Karunkodditivu, KarunkottitivuAmpare කලුොකල්ල දූව
KALUKOLLADOOVA
Karugampanai Yapanaya Jaffna කලුගම් පන
KALUGAMPANA
KarukkakulamMannaramaකලුපින්නවැව
KALUPINNA-VAEVA
Karuppaddamurippu, Karippaddamurippu Mooladoova Mulativ ඇතුවැටි ක න්ඩි ය
කලුපත්මුරය
AETHUVAETIKANDIYA, KALUPATHMURAYA
KaruvaachchoalaiMadakalapuva Battivoloa කුරුඳුගොල්ල
KURUNDUGOLLA
KaruvaakkeaniValashena Valaichennaiකුරුඳුකැන්න
KURUNDUKAENNA
KathiraveliMadakalapuwa Batticaloa කදිරවැල්ල
කිහිරිවැල්ල
KADIRAVAELLA, KIHIRIVAELLA
Kaththarsinnakulam Vannimava Vavniya අද්දරපොඩිවැව
ADDARAPODIVAEVA
Katakulam Vannimava Vavniya කැ ටවැව
KAETAVAEVA
Katsunai, KatsuneiSri Gonakanda Trincomalee කැ ටහුන්න
KAETAHUNNA
KattakulamSri Gonakanda Trincomalee කෂ්ටවැව
KASHTAVAEVA
Kattankudi, Kathankudy, Kaathaankudi Madakalapuwa Batticaloa කට්ටන්තුඩාව
KATTANTHUDA
KavutarimunaiGiranikke, kilinochchi කොත්තරමුන්න
වටුවමුන්න
KOTHTHARAMUNNA, VATUVAMUNNA
Kayts Yapanaya Jaffna ඌරුතොට
URUTHOTA, URATARA, TANJADOOVA
Keerimalai Yapanaya Jaffna කිරිකන්ද   වාකුලකන්ද
KIRIKANDA, VAAKULAKANDA
KeridamaduMooladoova Mullaitivuෙකලිඳමඩුව
KELINDAMADUVA
KevilYapanaya Jaffna කෙවුල
KEULA, Keulvila
Keviliamadumadakalapuva Batticaloa කෙවුල්මඩුව
KEULMADUVA
Kilali, KilalyYapanaya Jaffnaකිරල   ගිරාල
KIRALA, GIRALA
KilinochchiGiranikke, kilinochchi ගිරානික්ක
GIRAANIKKE, GIRAARUKKA
Kiliveddy, KiliveddiSirigonakanda Trincomalee ගිරිවැද්ද
GIRIVAEDDA
KinniyaSirigonakanda Trincomalee හින්නියර
HEENNIYARA
KiranMadakalapuwa Batticaloa ගිරාන
GIRAANA
KirankulaMadakalapuwa Batticaloa ගිරන්කුල
GIRANKULA
KiristhavakulamVannimava Vavniyaගිරිතවැව
GIRITHAVAEVA
KirimichchaiMadakalapuwa Batticaloaකිරිමිටියාව
KIRIMITIYAAVA
KoandaavilYapanaya Jaffna කැකුරුවිල
KAEKURUVILA
KoddagapulamYapanaya Jaffna ගො ඩගම්පල
GODAGAMPALA
KoddaikkaduYapanaya Jaffna කෝට්ටෙකඩුව
KOTTA-KADUVA
KoddaikallarMadakalapuwa Batticaloa ගොඩගල්ආර
GODA-GAL-ARA
Koddiavattai Yapanaya Jaffna කොටියවත්ත
KOTIYAVATHTHA
Koddiyar,KottiyarSri Gokanna Trincomalee කොට්ටසාර
KOTTAASARA
Kodikamam, KodigamamYapanaya Jaffna ගොඩිගම
GODIGAMA, GODIGAMUVA
KoddiyawattaiYapanaya, Jaffna කොටියවත්ත
KOTIYAVATHTHA
Kokkaddichcholai, Kokkoddichcholai, Kokkatticcolai, Kottadikolai, KokkadichcholaiMadakalapuwa Batticaloaගොකටුගොල්ල,   කුකුලන්ගොල්ල
GOKATUGOLLA, KUKULANGOLLA
KokkavilGiranika Killinochchiකොක්කුවිල
KOKKUVILA
kuthuduwai, Kokkuttoduvai Mooladoova Mullaitivuකොක්කුතුඩාව
KOKKUTHUDAAVA
Koddiyar, Koddiar, Cotiaar SriGonakanda Trincomaleeකොටිආර
KOTIARA, KOOTIARA
Kokkilai KokilaiMooladoova Mullaitivuකුකුලාව
KUKULAAVA, KOKILAVA
KokkuthudaiYapanaya Jaffnaකොක්කුතුඩාව
KOKKUTHUDAVA
Kokkuthuduvai Mooladoova Mullaitivu කොක්කුතුඩුව
KOKKUTHUDUVA
Kokuvil Yapanaya Jaffna කොකුවිල
KOKUVILA
Kokuvil Ampareකොකුවිල
KOKUVILA
Kokumarankuli, Kukumarankuli, Kokumaradinthaddi Mooladoova Mulativu අඹගස්කුලිය
AMBAGASKULIYA, AMBAGASKOLLA
KollamarutamaduMannarama Mannar කලුබුරුතමඩුව
KALUBURUTHAMADUVA
Komari Ampareකෝමාරිය
KOMARIYA
KombanachchiSri Gonakanda Trincomalee කොහොඹනැද්ද   කොහොඹගංතොට
KOHOMBANAEDDA, KOHOMBAGANTHOTA
KondavilYapanaya Jaffna කන්දවිල
KANDAVILA
Koomankulam Vannimava Vavniya කුමනවැව
KUMANAVVAEVA
Kondachchi Mannaramaකඳුවච්චිය
KANDUVACHCHIYA
Kongarayankulam, Konthakarankulma vannimava Vavniya කෙවුල්වැව
KEVULVAEVA
Kopay, Kopai Yapanaya Jaffna දෝපේ, බෝදි පාය
DOPÉ,   BodhiPaaya
Kodalikkallu Mooladoova Mullaitivu කොතලිගල්ල
KOTHALIGALLA
Kodaliparichchan Mooladoova Mullaitivu කොතලිබරහේන
KOTHALIBARAHENA
Koththiyaavaththai, Koththiya-vaththai,KottiyāvattaiYapanaya Jaffna ොකච්චියවත්ත
KOCHCHIYAVATTA
Kottadikolai, Madakalapuwa Batticaloa කොතලිගොල්ල
කුකුලන්ගොල්ල
KUKULANGOLLA, KOTHALIGOLLA
Kottalamadu SriGonakanna Trincomalee කොටුගල්මඩුව
KOTUGALMADUVA
Kottantivu Puttalamකොට්ටන්දූව
KOTTANDOOVA
Kottanchole Sri Gonakanda Trincomalee කොට් ටන්ගොල්ල
KOTTANGOLLA
Kottukachchi Puttalamකොටුකච්චිය
KOTUKACHCHIYA
Kovilkulam Vannimava Vavniya කෝවිල්වැව
KOVILVAEVA
KovilpuliyankulamVannimava Vaniya කුෂ්ටරාජවැව
KOOTARAJAVAEVA, KUSTARAJAVAEVA
Kuchchaveli, Kuccaveli Sirigonakanda Trincomalee කැස්බවැල්ල
KESBAVAELLA
Kudarappu Yapanaya Jaffna කුදිරප්පුව
KUDIRAPPUVA
Kudatanai Yapanaya Jaffna කුඩාතැන්න
KUDAATAENNA
KudamianYapanaya Jaffna කුඩමීය
KUDAMEEYA
Kudiramalai, Kudirimalai Puttlama කිහිරිකන්ද
KIHIRIKANDA
Kudumpimalai, Toppikal, Thoppikkal Madakalapuva Batticaloa තොප්පිගල   කුඩාදිඹුලගල
THOPPIGALA, KUDAA-DIMBULGALA, KUDUMBIKANDA, CHOODAKANDA
KulamurippuMooladoova Mullaitivu බහුවරකන්ඩිය
BAHUVARAKANDIYA, BAHUVARAMURAYA
Kulavisuddan Vannimava Vavniya කුරවිසතැන්න
KURAVISATANNA
KumakulamMannnarama Mannar කුමාරවැව
KUMARAVAEVA
KumankulamVannimava Vavniya කුමනවැව
KUMANAVAEVA
Kumaresan Kadavai SriGonakanda Trincomalee ගෝමරන්කඩවල
GOMARANKADAVALA
Kumbhakanmalei, Kumbhakaranamalei Mooladoova Mullaitivu කුම්බකන්නකන්ද
KUMBAKANNA-KANDA
Kumburupiddy, Kumpurupiddy SiriGonakanda Trincomalee කඹුරුපිටිය
KAMBURUPITIYA
KumulamunaiYapanaya Jaffna බටුමුන්න
BATUMUNNA
Kunjithapathamalai Sri Gonakanna Trincomalee බෝපත්කන්ද
BOPATHKANDA
Kuppilan Yapanaya Jaffna කොකිලාන
KOKILANA
Kurrakkan-KaddukulamSri Gonakanna Trincomalee කුරක්කන්කටුවන
KURAKKAN-KATUVANA
KuriKadduvan Urathota Kaytes කිරලකටුවන
KIRALAKATUVANA
KurankupanchanGokanna Trincomalee වන්ඇල්ල
VAN ELLA
Kurinchakemy Sirigonakanda Trincomalee කුරින්ච ගම
KURINCHAGAMA
Kurinjanpitai Puttalamකුරින්ච පිටිය
KURINCHAPITYA
Kurudeepam Giranikke, kilinochchi ගුරුදීපෙ
GURUDEEPE
kurukkalkulam Giranikke, kilinochchi ගුරුගල්වැව
GURUGALVAEVA
Kurugalputhukulam Mannarama Mannar අලුත්ගුරුගල්වැව
ALUTH-GURUGALVAEVA
Kurukkalmadam, Mannunai Madakalapuwa Batticaloa ගුරුගල්මඩම
GURUGALMADAMA
KurummankaduVanimava Vavniya කුරුමන් කඩුව
KURUMANKADUVA
Kurumbasiddy Yapanaya Jaffna කුරුම්බපිටිය
KURUMBAPITIYA
Kurundankulama kurunthankulam KurundankulamaVavniya Mannar Anuradhapuraකුරුන්දවැව
KURUNDAVAEVA
Kurundanmalai Mooladoova Mulativu කරුන්දකන්ද
KURANDAKANDA
Kurundanur Mooladoova Mullaitivu කුරුන්දපුර
KURUNDAPURA

Go to the top of the List

L


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
LahukallaiAmpareලහුගල
LAHUGALA
LavanaiMadakalapuva Batticaloaසාලවනය
SAALAVANAYA
Linnadikudieruppu, LinnadikudiruppuMadakalapuva Batticaloaහින්න කුලිස්ස
HINNAKULISSA


Go to the top of the List

M


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Maaviddapuram, mavitapuram Yapanaya Jaffna මහවිටපුර
MAHAVITAPURA
MadamarachchiVannimav Vavniya මැදමුරැකිය
MAEDA-MURAEKIYA
Madampei Puttalamaමාදම්පේ
MADAMPE
Madduvil Yapanaya Jaffna මඩුවිල
MADUVILA
Madurankuli, Mathurankuli Puttalamaමදුරන්කුලිය
MADURANKULIYA
Madurankernikulam Madakalapuva Batticaloa මීරන්කැන්න වැව
MEERANKAENNA VAEVA
Mahamylankulam, Mahamallankulam Vavnimava Vavniya මහමේලවැව
MAHAMELAVAEVA
Maduvankulam, Maduwankulam, MatavankulamMooladoova Mullaitivu උපුල්වන් වැව
UPULVAN VAEVA
Mahanagapuram Ampareමහනාගපුර
MAHANAGAPURA
Mahaoya Ampareමහඔය
MAHAOYA
Maharambaikulam, Maharamaikulam Vavnimava Vavniya මහරඹවැව
MAHARAMBAVAEVA
Maharugiramai Sirigonakanda Trincomalee මහර ගිරාම
MAHARAGIRAMA
MahamailankulamYannimav Vavniya මහමේලවැව
MAHAMELAVAEVA
Mahaukulan kulama vannimava vavniya මහමුගලන්වැව
MAHAMUGALAN VAEVA
Mahilankulam Vavnimava Vavniya මහිනවැව
MAHILAVAEVA, VAKULA VAEVA
Mahiappitti, Mahiyappitti, MakiyappiddyYapanaya Jaffna මහියපිටිය
MAHIYAPITIYA, MAHILAPITYIYA
Mailaddi, Mayiliddy,Myliddyyapanaya Jaffna මහලියද්ද   මයිලැද්ද
MAHALIAEDDA, MAILAEDDA
Mayilang-koodalYapanaya jaffna මලි ගස්ගොල්ල
මයිල ගොල්ල
MAILAGOLLA, MALIGASGOLLA
Maha Mayilang Kuulam Vavniyaමහමුගලන්වැව
MAHAMUGLAN VAEVA, MAHAMLIGAS VAEVA
Mayilagasthidar, mayilakastitar Ampareමලි ගස්පිටිය
MALIGASPITIYA
Maligai, Malikei Vavnimav Vavniya මාලිගාව
MAALIGAVA
MailambaveliMadakalapuva Batticoloa මල්අඹවැල්ල
MAL-AMBA-VAELLA
Makilavettuvan, Mahilavettuvaan, MakizhavedduvaanMadakalapuva Batticaloa වකුලවැද්ද
VAKULAVAEDDA
Malayadi Kanda ampareඉලුක්පිටිය
ILUKPITIYA
MalikeiMooladoova Mullaithivu මාලිගාව
MAALIGAVA
Mallakam Yapanaya Jaffna මල්ලගම
MALLAGAMA, Malalagama
MallaviMooladoova, Mullaitivuමල්ලව MALLAVA
Mallikativu Sirigonakanda Trincomalee මාලිගාදූව
MALIGADOOVA
Malwattai Ampareමල්වත්ත
MALVATTA
Mamadu Vavnimava Vavniya මහමඩුව
MAMADUVA, MAHAMADUVA
Mampurai Puttalamaමාම්පුර
MAAMPURA
MamunaiYapanaya Jaffna මහමුන්න
MAHAMUNNA, MAHAMUNA
ManalAru Mooladoova Mulaitivu වැලිඔය
VAELIOYA, WeliOya
ManalkaduYapanaya Jaffna වැලිකඩුව
VAELIKADUVA
Mandakal aru, Mandekal aru Giranikke, Killinochchi මන්ඩගල්ඔය
MANDAGAL OYA
Mandaitheevu, Mandaitivu Yapanaya Jaffna මඩදූව
MADADOOVA, MANDADOOVA
Mandur, Mandpur Madakalapuwa Batticaloa මන්ඩපුර
MANDAPURA
Manipayi Yapanaya Jaffna ම්නිපේ
MINIPAEE, minipaaya
ManirasakulamMadakalapuva Batticaloa ම්නිරැස්වැව
MINIRAESVAEVA
Mankemi Madakalapuwa Batticaloa මහනාගම
MAHA NAGAMA, MAANAGAMA
Mankerni, MakernyMadakalapuwa Batticaloa මානකුරන
MAANAKURANA
Mankulam Mooladoova Mullaitivu මුවාවැව
MUVAAVAEVA,   MAANAVEVA
Mankulam Sri Gonakanda Trincomalee මුවාවැව
MUVAAVAEVA,   MAANAVEVA
Mannakandal Vannimav Vavniya මොනරැක්ක
MONARAEKKA
Mannankulam Vavnimava Vavniya මානවැව
MAANAVAEVA
Mannar Mannarama Mannar මාන්තොට
MANTHOTA, MANNARAMA
Manniyakulam Giranikke Killinochchi තම්මැන්නාවැව
TAMMAENNAVAEVA
Mannittalai, ManniththalaiYapanaya Jafna වැලිතලාව
VAELITHALAAVA
ManthikaiYapanaya Jafna මන්ඩික්ක
MANDIKKA
Marailuppaimooladoova Mullaitivu මාරමීය,   ගැටමීය
MAARAMEEYA, GAETAMEEYA
Marakkarampalai, Marukkarampalai Vavnimava Vavniya මල්ලකරන්පොල
MALLAKARANPOLA
Maranwadiyai,MaranvadiSri Gonakanda Trincomalee වරන්වාඩිය
VARAN-VADIYA
Marathamunai Ampareබුරුතමුන්න
BURUTHAMUNA, MARUTHAMUNNA
Maraviluppai, maraviluddai Vavnimava Vavniya මහවිල්උඩ   මාරමීය
MAHAVIL-UDA, MAARAMEEYA
MaravanpulavuYapanaya jaffna මාවන්පලුව
MAAVANPALUVA
MaracciJapanaya Jaffna මරච්චිරට
MARACHHIRATA
MarichchiKaddi, Marichchukkaddi Mannarama Mannar ම්රිජ්ජකඩ
MIRIJJAKADA, MIRIJJAKARA
Maruthamadu Vavnimava Vavniya බුරුතමඩුව
BURUTHAMADUVA
Maruthamunai,Marathamunai Ampareබුරුතමුන්න
BURUTHAMUNNA, Burutha-amuna
Maruthankulam Vavnimava Vavniya බුරුතවැව
BURUTHAVAEVA
Maruthodai Vavnimava Vavniya බුරුත ඔය
BURUTHUOYA
Matavittikulam, Madaviddikulam, Mattavithikulam, Mathavuvaithakulam, Matavuvaittakulam Vannimava, Vavniya මැදවිටිවැව
MAEDAVITIVAEVA
Mathagal Yapanaya Jaffna මැට්ටගල
MAETTAGALA
Mattakkalappu Madakalapuwa Batticaloa මඩකලපුව
MADAKALAPUVA
MatauvainthankulamMooladoova [Mullaitivu])උපුල්වන්වැව
UPULUVAN VAEVA
Mavadimunmari, Mavadi MunmariMadakalapuwa Batticaloa මහවැදි මුල්වේරිය
MAHAVAEDI - MULVAERIYA
MavadiodaiAmpareමහවැදිඔඩය
MAHAVAEDI-ODYA
Mavadippalli, MaavadippillaiAmpareමහවැදිපහල
මහවැදිපල්ලිය
MAHAVAEDIPAHALA, MAHAVAEDIPALLIYA
MavelituraiNaedundoova Delft මාවැලිතොට
MAAVAELITHOTA
Mawadichenai, Mavadichenai Sirigonakanda Trincomalee මහවැදිහේන
MAHAVAEDIHENA
Mavidivembu, Mawidivembu, MavithivempuAmpareමහවැදිකොහොඹෙ, MAHAVAEDIKOHOMBE
Mavilaru, Mavil Aru Sirigonakanda Trincomalee මහවිල්ඔය
MAVILOYA, MAHAVAELIOYA
Mavittapuram yapanaya Jaffna මාවිටපුර
MAVITAPURA
Maviddapuram, maavitapuram Yapanaya Jaffna මහවිටපුර
MAHAVITAPURA
Mayavan Aru Puttalamමීඔය
MEE OYA
Meesalai Yapanaya Jaffna මීසැල
MEESAELA
Melinchimunai Yapanaya Jaffna මදින්නාමුන්න
MADINNAMUNNA
MetikumbullaiMooladoova Mulativu මැටිකම්මුල්ල
MAETIKAM-MULLA
Mettukulam Mooladoova Mullaitivu ඉහලවැව
IHALAVAEVA
MinipaiYapanaya Jaffna ම්නිපේ
MINIPAEE, maenikpaaya
Miravodai Madakalapuwa Batticaloa මීරවිට
MEERAVITA
Mirakkappannai Mannarama Mannar ම්රි ජ්ජ පැන්න
MIRIJJAPAENNA
Mirusuvil Yapanaya Jaffna බඹරවිල,   ම්රි දිය විල
BAMBARAVILA, MIRIDIYAVILA
MiyankulamValashena Valachchenai ම්යන්වැව,   මහියන්වැව
MIYAN-VAEVA, MAHIYANVAEVA
Mohaunthankulama, Mohunthnkulam, MohontankulamVannimava Vavniya මුහුන්තැන්නවැව
MUHUNTHAENNA VAEVA
Modarakam Aru Mannarama මෝදරගම්ඔය
MODARAGAM OYA
Moondumurippu,Moonrumurippu Vavnimava Vavniya තුන්කන්ඩිය
THUNKANDIA, THUNMURAYA
Morakkottanchenai Madakalpuwa Batticaloa මොරකොටහේන MORAKOTANHENA
Mottuvaram, Muhattuvaram Sri Gonakanna Trincomalee ලංකාපටුන
මූදුවරම
LANKAPATUNA, MUHUDUVARAMA
Mudalakkuli Puttalamaමුදලිකුලිය
MUDALIKULIYA
Mudaliyakulam, Muthaliyakulam Vannimava Vavniyava මුදලියවැව
MUDALIYAVAEVA
Muthalikulam, MudalikkulamSriGonakanda Trincomalee මොරවැව
MORAVAEVA
Muhamalai, Muhamaali, Mukamalai Yapanaya Jaffna මුරමාෙල   මහකන්ද
MURAMAALÉ   MAHAKANDA
Muhathankulam Vavnimava Vavniya මහතැන්වැව
MAHATHEANVAEVA
Mulankavil Giranikke, kilinochchi මූලකොවිල
MOOLAOVILA
Mullativu, Mullaitivu Mooladoova Mullaitivu මූලදූව
MOOLADOOVA
MullikulamMannaram Mannar තිබ්බටුවැව,   තිබ්බොටුවැව
THIBBATUVAEVA, THIBBOTUVAEVA
Mullikulam Malai Ampareබටුවැව්කන්ද
BATUVAEVKANDA
Mullivaikkal Mooladoova Mullaitivu බටුගල
MULAGALA, BATUAGALA
Mulliyan, Mulliyaan Yapanaya Jaffna තිබ්බොටුවන
THIBBOTUVANA
MulliyaditidalSriGonakanda Trincomalee බටුවන්තුඩාව
BATUVANTHUDAAVA
MullikkandalMooladoova Mullaitivu බටුගන්දර
BATUGANDARA
Mulliyawalai Molliyawalai,Mulliyavalai Mooladoova Mullaitivu තිබ්බොටුවල
THIBBOTUVALA
MunsalYapanaya Jaffna මදුරුසාර
MADURUSAARA
MundampiddiMannarama Mannar මුල්ලෙපිටිය
Mullepitiya
Mundamuripu, Mundumurippu Mannarama Mannar තුන්කන්ඩිය
THUNKANDIYA, MULMURAYA
Mundel Puttalamaමුන්තලම
MUNDALAMA, MUNTHALAMA
Munaggam, Munnagam, Munakkam Mooladoova Mullaitive මුල්ගම
MULGAMA
Muntiriveli, Munthiroveli Mannaram, Mannar ම්දිවැල්ල
MIDIVAELLA
Murakottanchanai Madakalapuwa Batticaloa මුරකොටහේන
MURAKOTAHENA
Murasumoddai Giranikke, kilinochchi මුරටුමොටේ
MURATUMOTTÉ
Murikandy, MurkandiGiranikke, kilinochchi මුරකන්ද
MURAKANDA
Murunkan Mannarama Mannar මුදුන්ගම
MUDUNGAMA
MuruthanaiMadalalapuva Batticaloa මුරතැන්න
MURATHAENA
Murutumadu Mooladoova Mullaitivu බුරුතමඩුව
BURUTHAMADUVA
Musali Mannarama මුහල,   මුසල
MUHALA, MUSALA
Muthaliyarkulam Vavnimava Vavniya මුදලිවැව
MUDALIVAEVA
Muthauyan Kaddakulam Vavnimava Vavniya බුරුතකැලෑවැව
BURUTHAKAELAVAEVA
Mutur,Muttur Sirigonakanda Trincomalee මූදුතර,   මෝදර
MOODUTHARA, MODARA, Mutugama, Girinuwara
Mutuaripputurai Mannaramමූදුසිප්පිතර
MOODUSIPPITHARA
MylanthanaiMadakalapuva Batticaloaමහිලතැන්න MAHILATHAENNA
Myliddy,Mayiliddi, MailiddiYapanaya Jaffna මහලියද්ද   මයිලැද්ද
MAHALIAEDDA, MAILAEDDA

Go to the top of the List

N


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Nanaddan, Naanaaddan, naanaattanMannarama Mannar නානදද්න
NAANADDANA, Navanthanna
Nachikuda, Nachchikuda, Nachchikkuda, NatchikkudaGiranikke Killinochchi නාගතුඩාව
NAGATHUDAVA, NAKATHUDA
NaddanKandalVannimava Vavniya නැදකඩොල
NAEDAKADOLA
Nagar Kovil, NagarKovil,   Naakarkoayil Yapanaya Jaffna නාගකෝවිල
NAGAKOVILA
Nagasivanthurai Yaapanaya, Jaffna නාගසීහතොට
NAAGASIHATHOTA, NAGAESIVTHOTA
NaidalnagarMooduthara Muttur නාගල්නුවර
NAAGALNUVARA
Nainamadai Puttalamaනාගමඩුව
NAAGAMADUVA
Nainamadu Vavnimava Vavniya නාගමඩුව
NAGAMADUVA
Nainativu, Nainathivu, Nayinativu Yapanaya Jaffna නාගදීප
NAGADEEPA
NakanagarMooladoova Mullative නාගනගර
NAGANAGARA
Nalladarankattu Puttalamaනාලදාරකඩුව
NAALADAARAKADUVA
Nallimuruppu Mooladoova Mullative මැදමුරැකිය
NAALADAARAKADUVA
Nallur Giranikke, kilinochchi නල්ලූරුව
NALLURUVA, YAHAPURA
Nallur Yapanaya Jaffna නල්ලූරුව
NALLURUVA, YAHAPURA
Nambankulam, nampankulam mooladoova Mullativu සම්බුදුවැව
SAMBUDUVAEVA
NamaloyaiAmpareනාමල්ඔය
NAMALOYA
Nanattan Mannarama Mannar නවන්තැන
NAVANTHANA
NarikulamVannimava, Vavniya නාරිවැව
NAARIVAEVA
Nanjundankarai Puttalama Puttlam දෙවියන්දර
DEVIANDARA
Nanthi Kadal, Nanti Kadal Mooladoova, Mullaitivuනන්ද කලපුව
NANDA KALAPUVA
Naranthanai Yapanaya Jaffna නාරන්තැන්න
NAARANTAENNA, NAARANDENIYA
NaruvilikkulamMannarama Mannar නරඹිලිවැව   බහුවරවැව
NARABILIVAEVA, BAHUVARAVAEVA
Natchikkuda,Nachikuda Giranikke, kilinochchi නාගතුඩාව
NAGATHUDAVA
Natpitiyamunai Ampare හත්පිටිඅමුන
HATHPITIAMUNA
Nattandi Puttalamaහත්හන්දිය,   නාත්තන්ඩිය
HATHHANDIYA NATHTHANDIYA
Navagirinagar Madakalapuwa Batticaloa නවගිරිනගර
NAVAGIRINAGARA
Navaly Yapanaya Jaffna නාවැල්ල
NAAVAELLA
Navakkiri, Navarkiri Yapanaya Jaffna නවගිරි
NAVAGGIRI
NavanturaiYapanaya Jaffna නවන්දර
NAVANDARA
Navatkaddu Madakalapuwa Batticaloa නවත්කඩුව
NAVATHKADUVA
Navatkuli Yapanaya Jaffna නවත්තුඩුව
නවත්කුලිය NAVTHTUDUVA, NAVATHKULIYA
Navithanveli Ampareනාවිටවැල්ල
NAAVITAVAELLA
Nawaladi Giranikke, kilinochchi නාවල
NAAVALA
Nayanmarkaddu Yapanaya Jaffna මාගල් මන්කඩ
MAAGALMANKADA
Nayaru Mooladoova Mullaitivuනායාර
NAAYAARA
Nedunkandalmannarama Mannar නැදුන්කඩොල NADUNKADOLA
Nedunkerney, Nedunkaerni, NedunkeniVavnimava Vavniya නැදුන්කුරන  නැදුනකැන්න
NADUNKURANA,   Naedunkaenna
Nedunkulam Vavnimava Vavniya නැදුන්වැව
NADUNVEVA
NeduvarampuMannaram Mannar නැදිවරම
NAEDIVARAMA
Neerkozimpu, Negambo Halavatha Chilawමීගමුව
MEEGAMUVA
Neervely, Neelaveri Yapanaya Jaffna නීලවැල්ල, නිල්අැවරිය
NEELAVAELLA, NILAVERIYA
Nelliyaddi Yapanaya Jaffna නෙල්ලියද්ද
NELLIYADDA
Nelukal Madakalapuwa Batticaloa නෙලුගල
NELUGALA
Nelukulam, Nelukkulam Vavnimava Vavniya නෙලුන්වැව
NELUNVAEVA
Neriyakulam Vavnimava Vavniya නෙලුන්වැව
NELUNVAEVA
NilavaraiYapanaya Jaffna නීලවෙහෙර
NEELAVEHERA, NILAAVARA
Nilaveli Sirigonakanda Trincomalee නිල්වැල්ල
NILVAELLA
Nintavur Ampareනින්දපුර
NINDAPURA
NirveliYapanaya Jaffna ම්රිවිල
MIRIVILA
NasiventivuMadakalapuva Batticoloa නදීපැන්දූව
NADEE-PAEN-DOOVA
Niyankallikulam, Niankallakulam Madakalapuwa Batticaloa නියංගලාවැව
NIYAGALAVAEVA
NochchikulamVavnimava, Vavniyaනිකවැව
Nochchimoddai Vavnimava Vavniya නිකමොටේi;
NIKAMOTTÉ
Norachcholai Puttalamaහොරගොල්ල
HORAGOLLA
Nunavilyapanaya Jaffna අහුවිල
AHUVILA
NunakalPuguduthive Pungudivaතියුන්ගල
THIUNGALA
NuraichchoalaiAmpara මොරගොල්ල
MORAGOLLA

Go to the top of the List

O

දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Odawelikulam, Odavelikulam Mooladoova Mullaitivu මකුලවැව   මකුලුවැලිවැව
MAKULAVAEVA   MAKULU-VAELI VAEVA
Oddamkulam, Oddankulam, Oththankulam Mooladoova Mullaitivu ඔත්තන්වැව
OTHTHANVAEVA
Oddamavadi, Oddaimavadi Madakalapuwa Batticaloa ඔත්තන්වාඩිය
OThThAN-VADIYA
Odduchudan,Oddusuddan,Oddusudan,Oddichuddan Mooladoova Mullaitivu ඔත්තන්තුඩාව
OThThAN-THUDAVA
Oddupeliyapanaya Jaffna උඩුපැල්ල
UDUPAELLA
Odiyamalai, Otiyamalai, Othiyamalai Mooladoova Mullaitivu උත්තියකන්ද UTHTHIYAKANDA
Odivettikulam Vannimava Vavniya උඩවැද්දවැව
UDAVAEDDAVAEVA
OkantaiYalaඕකන්ද OKANDA
Olumadu Vavnimava Vavniya ඕලුමඩුව
OLUMADUVA
Oluvil Ampare ඕලුවිල
OLUVILA
Omanthai, Omantai Vavnimava Vavniya ඕමන්ද OMANDA

Go to the top of the List.

P


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
PaalamPoddaaruSriGonakanda Trincomalee බලන්බොඩ ආර
BALANBODA ARA, BALANGODA ARA
Pachchilaipalli, Periya Pachchilai Pallai Giranikke, kilinochchi පත්තිරපහල
PATHTHIRAPAHALA
PadahuthuraiMannarama Mannar පාරුතොට
PAARUTHOTA
Padappamodi, Pattapamoddei Mannarama Mannar වැටපමඩේ
VAETAPAMADÉ
Padavikulam, PathavikkulamANURADHAPURA districtපදවිවැව
PADAVIVAEVA
Paddanichipuliyankulam Vavnimava Vavniya පදන්තකොටිවැව
PADANTHA-KOTIVAEVA
Paddippalai,PadippaliAmpareගල්ඔය
GALOYA
Paddikudiruppu, PattikudiruppuVannimava Vavniya පත්කුලිස්ස
PATHIKULISSA, PADIKULISSA
Padiennakulam, Padiannakulam, Patiannakulam Madakalapuwa Batticaloa පදයන්ත වැව
PADIYANTHA VAEVA
PaddiruppuMadakalapuwa batticaloa පදරිස්ස
PADIRISSA
PadivettikulamVannimava Vavniya පරිවාස වැව
PARIVAASAVAEVA
PaduvankaraiMadakalapuva Batticaloa පද්දන්කර
PADDANKARA
Pairikkodddal, Payirikkoodal Yapanaya Jaffnaපස් ඉරි ොගඩැල්ල
PAS-IRI-GODAELLA
Palachenai madakalapuwa Batticaloa පලුහේන, පහලහේන
PALUHENA, PAHALAHENA
Palachcholai Madakalapuwa batticaloaපහලගොල්ල පලුගොල්ල
PAHALAGOLLA, PALUGOLLA
PalaiYapanaya Jaffna පාල්ල,   පලුයාල
PAALLA, PALUYAALA
Palayadithona, Palaiyadittona, Paalaiyadiththoa'naa Madakalapuva Batticaloa පලුදොහොන
PALUDOHONA
Pallaikkaadu, PallikaaduAmparaවිහාරකැලේ VIHARAKAELE
Palaikkallu Vannimava Vavniya පලුගල්ල
PALUGALLA
Palaikkuli, Paalaikkuli Mannaram Mannar පලුකුලිය
PALUKKULIYA
Palaimoddai Vannimav Vavniya පලුමොටේ
PALUMOTTÉ
Palaimoddai,PalaikoddaiMooladoova Mulativu පලුමොටේi;
PALUMOTTÉ, PALUKOTTÉ
Palaitalvu Mannarama Mannar පලු තලාව
PALUTALAAVA
Palaiyadikkulam Mannarama Mannar පලුයාවැව
PALUYAAVAEVA
Palaiyatisirukkulam, Palaiyadisirukkulam Mannarama Mannar පලුරාජවැව
PALURAAJAVAEVA
Palaly, Palali Yapanaya Jaffna පලුයාල
PALUYAALA
Palamoddai,Palmottai Vavnimava Vavniya පලාමොටේ
PALAMOTTÉ
Palampiddy Mannarama Mannar පැලුම්පිටිය
PAELUMPITIYA
PalampoddaruSri Gonakanda Trincomalee පලුපොත්ඔය
PALUPOTHOYA
Palamunai Ampareපහලමුන්න
PAHALAMUNNE
Palavi, Pallawi,PaalaaviPuttalama Puttlam පලාව
PALAAVA
Palayadithona, PalaiyadittonaMadakalapuva, Batticaloaපලුදොහොන
PALUDOHONA
Pali Aru Giranikke, Killinochchi පැහැලිඔය
PAEHAELI OYA
Pallai Giranikke, kilinochchi පැහැල්ල
PAEHAELLA
Pallamadu, Pallimadu Mannarama Mannar විහාරමඩුව
VIHARAMADUVA
Pallavarayandaddu, PallavarayankadduMannarama Mannar පල්ලවරකඩු
PALLAVARAKADU
Pallaikkaadu, Pallikaadu Amparaවිහාරකැලේ
VIHARAKAELE
Pallikudiyiruppu, PallikkudiyiruppuGokanna(Trinco), Ampareපහලකුලිස්ස
PAHALA-KULISSA, Palli-kulissa
Palliwasalturai, Pallivaasalthurai Puttalamපරිවාසලතොට
PARIVASALATHOTA, Pahala-vaasalthota, Palli-vasalthota
PallivasalveliMannarama Mannarපහලවාසලවැල්ල
PAHALA-VAASAL-VAELLA, PALLI-VAASAL-VAELLA
Palukamam, Palugamam Madakalapuva Batticaloa පලුගම
PALUGAMA
Pammivedduvan Madakalapuwa Batticaloa පැනිවෙද්දුව
PANIVEDDUVA
Pampaimadu Vavnimava Vavniya බඹමඩුව
BAMBAMADUVA
Panankamam, PanamkamamMankulama පහන්ගම
PAHANGAMA
Pandarikulam Vavnimava Vavniya බන්ඩාරවැව
BANDARAVAEVA
Pandaterippu Yapanaya Jaffna බන්ඩාරපත්තුව
BANDARAPATTUVA
Pandiruppu Ampareබන්ඩාරපත්තුව
BANDARA-PATTUVA, PADIRIPPUVA
Pantrichurichchan, Periya-pantrichurichchan Mannaramaඌරකුරහන,   (මහ)-...
OORA-KURAHANA, (Maha)-oorukurahana
Pandivirichchaan Mannaramaඌරවිදිතැන්න
OORA-VIDITHAENNA
PanemiyankulamMooladoova Mulativu ලුනුවිල වැව
LUNUVILAVAEVA
Panichankemi, Panichchankeni, -kerni Madakalapuwa Batticaloa තිඹිරිකැන්න, පනික්කගම
THIMBIRIKAENNA, PANIKAGAMA
Panikkaniravi, PenikaneeraviVavnimava Vavniya පනික්කන්ඉරුව, තිඹිරි තීරුව
Thimbiritheeruva PANIKKANIRUVA
Panikkankulam Giranikke Kilinochchi පනික්කන්වැව
PANIKKANVEVA
Panichchaikkulam Mannarama Mannar තිඹිරිවැව,   පනික්කවැව
THIMBIRIVAEVA, PANIKKAVEVA
Pankudavely, Pankudaveli Madakalapuwa Batticaloa පන්ගොඩවැල්ල
PANGODAVAELLA
Pankulam Sirigonakanda Trincomalee පැන්වැව
PAENVAEVA
Pannai Yapanaya Jaffna පැන්න
PAENNA
Panrikeithakulam,Pandikkeitakulam Vavnimava Vavniya බැංදිකැටිවැව
BANDIKAETIVAEVA
Papparappiddi, Peparaputti; Yapanaya Jaffna ගත්තරපිටිය
GATHTHARA-PITIYA
Paranaddakallu Vavnimava Vavniya බලනැදිගල්ල
BALANAEDIGALLA
Paranattakulamvavnimava vavniya බෙරනාදවැව
BERA-NAADA-VAEVA
Parangi Aru, Paranki aru Giranikka, Killinochchi පරන්ගිඔය
PARANGIOYA
Parankiamadu Madakalapuva Batticaloa පරන්ගිමඩුව
PARANGIMADUVA
Parangikkulam Mannarama Mannar පරන්ගිවැව
PARANGI-VAEVA
Parankikamam Mannaram Mannar පරන්ගිගම
PARANGI-GAMA
ParangkisirukulamMannaramපරන්ගිහිටිවැව
PARANGI-HITI-VAEVA
Paranpanjan, Paranpanthan Sri Gonakanda Trincomalee පරනපැන්තැන්න
PARANA-PAEN-THAENA
Paranthan, Parantan Giranikke, kilinochchi පුරන්තැන්න
PURANTHEANNA
Paranthan Vavnimava Vavniya පුරන්තැන්න
PURANTHAENNA
ParappakandalMannarama, Mannarපුරන්කඩොල
PURANKADOLA
ParasangkulamMannaramaපුලස්වැව
PULASVAEVA, PARASANGVAEVA
ParavaveliMannaramaපරවවැල්ල
PARAVAVAELLA
Pasikudah, Passikuda,PassekudahMadakalapuwa batticaloa පාසිතුඩාව
PAASITHUDAVA
PatchenaiMadakalapuwa Batticaloa බටහේන
BATAHENA
PaddiapuliyankulammalaiVannimava Vavniya මහසියඹලාවැවි කන්ඩිය
MAHA SIYAMBALA VAEV-KANDIYA
PattiniyamakilankulamVavnimava Vavniya පත්තිනිමහිමවැව
PATTINIMAHIMAVAEVA
PavanaiSri Gonakanda Trincomalee පේහේවනය
PEHEVANAYA
Pavatkulam, Pavkkulam Vavnimava Vavniya පවත්තවැව
PAVATTAVAEVA
Pavattaikulam, PavatkayikkulamPuhulmotte Pulmodei පවත්තවැව
PAVATTAVEVA
Peraru Sri Gonakanda Trincomalee නාඔය
NaaOya
Periya-Alankulam, Periya AlankulamMannarama මහන්වැව
MAHARANVAEVA
Periyakaddu Vavnimava Vavniya මහකඩුව
MAHAKADUVA
Periyakallar Madakalapuwa Batticaloa මහගල්ආර
MAHAGALAARA
PeriyakulamMooladoova Mullativu මහවැව,   මානවතු වැව
MAANAVATHUVAEVA, MAHAVAEVA
PeriyakulamGokanna Trincomalee විල්ගම්වෙහෙර
VELGAMVEHERA, GAMVEHERA
Periyakunchikulam Mannarama Mannar මහ කුන්චවැව
MAHAKUNCHAVAEVA
Periyamadhu Mannarama Mannar මහමඩුව
MAHAMADUVA, MAHAMMAVA
Periyamariluppai, Periyamara Mooladoova Mullaitivu මහමීය
MAHAMEEYA
Periyaneelavanai Ampareමහනීලවනය
MAHANEELAVANAYA
Periyaparanthan Giranikke, kilinochchi මහපුරන්තැන්න
MAHAPURANNTHEANNA
Periyaporativu Madakalapuwa Batticaloa මහබොරදූව
MAHABORADOOVA
Periyapuliyankulam Vavnimava Vavniya මහසියඹලාවැව
MAHASIYAMBALAVEVA
Periyapuliyankulammalai Vannimava Vavniya මහසියඹලාවැවි කන්ඩිය
MAHA-SIYAMBALA-VAEVKANDIYA
Periyapullumalai Madakalapuwa Batticaloa මහ බුලු කන්ද
MAHABULUKANDA
PeriyapullaichchipotkeniMannarama, Mannarමහදිවිපොකුන
MAHADIVIPOKUNA
PeriyapunchankulamMannarama, Mannarමහමුවවැව
MAHAMUVAVAEVA
Periyathampanai Vavnimava Vavniya මහදංපනේ,   මාදංපෙ
MAHADAMPANE, MAADAMPE
Periyaulukulam Vavnimava Vavniya මහඉලුක්වැව
MAHAILUKVAEVA
Pesalai Mannarama Mannar බෙරල
BERALA
Pillaiyaradi Madakalapuwa Batticaloa පිහිල්ලයාර
PIHILLAYARA
PilikulampamMooladoova Mullaitivu මොනරකලපුව
MONARAKALAPUVA
Piramanalankulam Vavnimava Vavniya පියමනරන්වැව
PIYAMANARANVAEVA
PirappuvedduvanMooladoova Mullaitivu පිදේනිවැදද්
PIDENI-VAEDDA
Point Pedro Yapanaya Jaffna පේරුතුඩුව
PEDURU THUDUVA
PokkaravaiVannimava, Vavniya පුදුකරවාපි
PUDUKARAVAAPI
PokkarvanniMannarama Mannar පුදුකරවනය
PUDUKARAVANAYA
Poligandy Yaapanaya, Jaffna බොල්කැන්ද
BOLKAENDA
Pomparippu,Pomparippuwa Puttalama Puttlam රන්පරිත්ත
RANPARITHTHA
Ponnaveli Giranikke, kilinochchi රන්වැල්ල
RANVAELLA
Poonagama Giranikke, Killinochchi පුන්යගම
PUNYAGAMA
Poonagar Sri Gonakanda Trincomalee මහින්දපුර
MAHINDAPURA
Poornaryn, Pooneryn, Poonakari Giranikke, kilinochchi පුන්රන්න
PUNRANNA
Poovarasankulam,Puvarasankulam, Puwarasankulam Vavnimava Vavniya සූරියවැව
SOORIYAVAEVA
Poovarasantivu, Poovarasanthevu,Puvarasantivu Madakalapuwa Batticaloa සූරිය දූව
SOORIYADOOVA
PoramaduSri Gonakanda Trincomalee පොර මඩුව
PORAMADUVA
Pottanai, Poththanai Madakalapuva, Batticaloeපොත්තැන්න
POTHUTHAENNA
Pottuvil Ampareපොතුවිල, බෝදිවාල
POTHUVILA, BODHIVALA
Pudukottai, Puthukottai Gantale Kantalai අලුත්කෝට්ටෙ
ALUTHKOTTE
PudukudiruppuYapanaya Jaffna අලුත්කුලිස්ස
ALUTHKULISSA
Puduvaikadu, Pudawaikadu, PuthivaikadduSriGonakand, Trincomalee සාගරපුර
SAAGARAPURA
Pulakkadu, Poolaakkaadu Madakalapuwa Batticaloa}පුලුන්කඩුව
PULUNKADUVA
Puliyantivu Madakalapuwa Batticaloa}කොටිදූව
KOTIDOOVA
PuliyankulamSri Gonakanda Trincomalee සියඹලාවැව
SIYAMBALAVAEVA
Puliyankulam Vavnimava Vavniya සියඹලාවැව
SIYAMBALAVEVA
Pullavali, Pullawali Giranikke, kilinochchi පුහුල්වැල්ල,   පුලුන්වල
PUHULVAELLA, PULUNVALA
PullimulaiMadakalapuva Batticaloa එලුවමුල්ල
ELUVAMULLA
Pulumalai, Pullumalaimadakalapuva Batticaloa තනකන්ද
THANAKANDA
Pulmoddai,Pulmuddai Sirigonakanda Trincomalee පුහුල්මොටේ
PUHULMOTTÉ
Puluddumanoddai, Puluddumaanoadaimadakalapuva Batticaloa මීමින්නාඔය   මීමින්ඔඩය
MEEMINNAOYA, MEEMINODAYA
Pulukunavai madakalapuva Batticaloa වෙහෙරගල්කන්ද
VEHERAGALKANDA
PunanaiMadakalapuwa Batticaloa දොෙප
DOMBAPE
PunanaitupeMadakalapuwa Batticaloa දොඹටුව
DOMBATUVA
PuloliYapanaya Jaffna පුහුල්එලිය
PUHULELIYA
Pungudutivu Yapanaya Jaffna පුන්ගදිව
PUNGADIVA, PUNGUDUTHITHA
PunnainiraviGiranikka, Killinochchi දොඹවෙල   පුන්නාගවල
DOMBAVELA, PUNNAAGAVELA
Punnalai, PonnalaiYapanaya Jaffna දොඹපේ,   පුන්නාග
DOMBAPE, PUNNAAGA
Punnalakadduvan,Punnalai Kadduvan, Yapanaya Jaffna දොඹකඩුව
DOMBAKADUVA, PUNALAKADUVA
Punochchimunai Madakalapuwa Batticaloa නිකගස්මුන්න
NIKAGASMUNNA
Puthukkudiyiruppu,Pudukaduirippu, Putukkudi.. Mooladuwa Mulathivu අලුත්කුලිස්ස
ALUTHKULISSA
Puthukudiyiruppu,Puthukkudiyiruppu Madakalapuwa Batticaloa අලුත්කුලිස්ස
ALUTHKULISSA
PuthukulamVavnimava Vavniya අලුත්වැව
ALUTHVAEVA
Puthuvedduvan Mooladoovaඅලුත්වැද්ද
ALUTHVAEDDA, ALUTH-VEDDUVA
Puthuvilankulam Vannimava Vavniya පොතුවිල්-වැව
POTHUVILVAEVA
Puttalam Puttalamaපුත්තලම
PUTTALAMA
Putur, puttur, Puthur Yapanaya Jaffna බුත්පුර,   අලුත්නුවර
BUTHPURA, ALUTHNUVARA
PuvarasankulamVannimava Vayniya සූරියවැව
SOORIYAVAEVA


Q Go to the top of the List
Rදෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
RajamittakaiMooladoova Mulativu රාජමිත්තක
RAJAMITTAKA

Go to the top of the List
S


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Sainthamalai Sainthimalai Madakalapuwa Batticaloa රහත්ගල
RAHATHGALA
Sainthamaruthu, Saintamaruthu Madakalapuwa Batticaloa රන්කුඹුක්ක
RANKUMBUKKA
Salampaikulam Vavnimava Vavniya හැලඹවැව
HAELAMABAVAEVA
Saliyaveva Puttalamaසාලියවැව
SALIYAVAEVA Saaliyavaeva
Samalankulam Vavnimava Vavniya සමනැලවැව
SAMANALAVAEVA
Sampaltivu Sirigonakanda Trincomalee සමිපත්දූව
SAMPATDOOVA
Sampur, Sampoor Sirigonakanda Trincomalee සෝමපුර
SOMAPURA saamapura
Sambilithurai Yapanaya Jaffna දඹකොලපටුන
DAMBAKOLAPATUNA, JAMBUKOLAPATUNA
Samanthurai, SammanthuraiAmpareසමන්තර
SAMANTHARA, SAMANTHOTA
Samanthurai, SammanthuraiGokanna, Trincomaleeසමන්තර
SAMANTHARA, SAMANTHOTA
Sandilipayi, Sandilippai, Chandilipai Yapanaya Jaffna සන්දිලිපේ
SANDILIPAE
Sandiveli, SanthiveliMadakalapuva Batticaloa කන්දවැල්ල
KANDAVAELLA
Sangamankandai Potuvila Pottuvil සංගමකන්ද
SANGAMANKANDA
SangarathaiYapanaya Jaffna සංගාරද
SANGAARADA
Sangupitty Yapanaya Jaffna රංගපිටිය
RANGAPITIYA
Sankanai, ChankanaiYapanaya Jaffna චන්දනෙ
CHANDANE
SankuveliYapanaya Jaffna සංකවැල්ල
SANKAVAELLA
Saravanai Uruthota Island -Jaffnaසාරවනය
SAARAVANYA
Sasthirikoolankulam Vavnimava Vavniya සතරකෝන වැව
SATHARAKOONAVAEVA
Semamadhu Vavnimava Vavniya සීමාමඩුව
SEEMAMADUVA
SathurukondavilMadakalapuva Baticaloa සතුරුකන්ද විල
SATHURUKANDAVILA
SavalkattuYapanaya Jaffna කුකුල්කැලේ
KUKULKAELE, Saevulkaele
SavukkadyMadakalapuva Batticoloa කිවුල්කර
Kivulkara
Sembimalei, Sembimalai, Sembumalai Puhulmotte Pumodei කිනිහිරිවෙහෙර
KINIHIRIVEHERA, SEMBAKANDA
Sempankundu Giranikke, kilinochchi අමිබලාව
AMBA_SALAAVA
Seruwilai Sirigonakanda Trincomalee සේරුවිල
SERUVILA
Sillalai Yapanaya Jaffna සිලාෙල
SILAALA
Silavaturai Mannaramaකිරවතර
KIRAVATARA, SILAVATHORA
Sinnadampan Vavnimava Vavniya පොඩි දොම්පේ
HINNADOMPE, PODIDOMPE
Sinnapuwarasankulam, Sinnapoovarasankulam Mooladoova Mullaitivu කුඩාසූරියවැව
KUDAA-SOORIYAVAEVA
Sinnaodaippu Mannarama Mannarහන්නึොසොර,ව් ව HINNI-SOROVVA
Sinnasippikulam Vavnimava Vavniya පොඩිසිප්පිවැව
PODISIPPIVAEVA
Sirajnagar Sirigonakanda Trincomalee සිරිරාජනගරය
SRI-RAJA-NAGARAYA
Sirambiadi Puttalamaහරඹපිටිය
HARAMBAPITYA
Siripurai Ampareසිරිපුර
SIRIPURA
Siruppiddy Yapanaya Jaffna කරඹපිටිය,   කුරුපිටිය
KARAMBAPITIYA, KURUPITIYA
SiruvilanYapanaya Jaffna කරඹවිල
KARAMBAVILA
Sithankemy Yapanaya Jaffna සීතාගම
SITAAGAMA
Sittandi Madakalapuva Batticoloa හික්කන්ඩිය
HIKKANDIYA
Sittaruai Mooladoova [Mullaitivu හික්ඉවුර
HIK-IVURA
Somapurai Sirigonakanda Trincomalee සෝමපුරය
SOMAPURAYA
Sooduventhapulavu Vavnimava Vavniya සුදුවන්පොලව
SUDUVANPOLAVA
Soodaikudai Sirigonakanda Trincomalee චූඩතුඩාව
CHUDATHUDAVA
Soranpattu Giranikke, kilinochchi හොරන්පත්තුව
HORANPATTUVA, SORANPATTUVA
Sodayankulam, SodiumkulumMadakalapuva Batticaloa යෝදයවැව
Yodayaveva
Sodiyankattukarei Mannarama Mannar යෝදයන්කැනුකර
YODAYAKAENUKARA
Sonakasalampaikkulam Vavnimava Vaniya සුනකැලඹවැව
SUNKAELAMBA-VAEVA
Sudolaipidai, Sutholaipitai Mannarama Mannar සිතුල්පිටිය
SITULPITIYA
Sungavilia Polonnaruwaහුන්ග විල
HUNGAVILA
Suthumalai Yapanaya Jaffna සුදුකන්ද
SUDUKANDA
SuduventapulavuVavnimava Vaniya සුදුවන්පාලව
SUDUVANPOLAVA
Suriyatevarkaddaikkadu Mannaram Mannar සූරියදෙවි රැක්කඩුව
SURIYADEVIRAEKKADUVA
SuruvilYapanaya Jaffna සොරොව්විල
SOROVVILA

Go to the top of the List

T


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Tadikkulama Vannimava Vavniyava හැඩිවැව
HAEDIVAEVA
Tandiyadi, Thaandiyadi Madakalapuva Batticaloa සුනිත්තපුර
SUNITHTHAPURA
TadduvankoddaiYapanaya Jaffna දෙදූව කොට්ටෙ
DEDDUVAKOTTE
TaiyiddiYapanaya Jaffna ජාවීදිය
JAAVEEDIYA
ThalaiadyYapanaya Jaffna තලවාඩිය
TALAVAADIYA
Thallady Mannaramaතලවාඩිය
TALAVAADIYA
Talaimannar Mannarama Mannar මන්නාරන්තොට
MANNARAMTHOTA, Thalemannarama
TalavaiMadakalpuva baticaloa තලාව
TALAVA
Talawilai Puttalamaතලවිල
TALAVILA
TampakamamYapanaya jaffna තම්ඹගම
TAMBAGAMA, Tambagomuva
Tampalakamam Sirigonakanda Trincomalee තමනාතොට,   තම්ඹලගම
TAMANAATHOTA, TAMPALAGAMA
Tanmakkeni, Thanmakkeni Giranikke, kilinochchi තම්ඹ කන්නිය
TAMBAKANNIYA
Tandikkulam, Tantikkulam, Tanntikulam Vannimava Vavniya බුලුවැව
BULUVAEVA
Tanduvan, Thanduvan Mooladoova Mulativu හඳුවාන
SANDUVAANA, HANDUVAANA
Tannimarippukulam, TanimarippukulamMooladoova Mulativu දියමලන්වැව
DIYAMALAN VAEVA
Tantirimalai, Thanthirimale Anuradhapuraරන්සිරිමාලේ
RANSIRIMAALE
Tanniyuttu, Tanniootu, Tannioonu Mooladoova Mullaitivu දියඋන ්න
DIYAUNNA
Tanton Kovil Madakalapuva Batticaloa බුදුවිහාරෙ
BUDU VIHARE
Terumurikandy, Therumurikandy, Terumurikandi Giranikke, Killinochchi තෙලමුරකන්ද
TELAMURAKANDA
ThanakkilippuYapanaya Jaffna රනකෙලිය
RANAKELIYA
ThankkarukuruchchiYapanaya Jaffna දුනුකාර කුලිස්ස
DUNUKAARAKULISSA
Tellippalai, Thellippazhai, Thelippali Yapanaya Jaffna තෙලිපොල, තේරිපොල
THELIPOLA, THERIPOLA
Thambaddy Yapanaya Jaffna ගම්බැද්ද
GAMBAEDDA
Thambiluvil Ampareතැඹිලිවිල
THAMBILIVILA
Thandikulam Vavnimava Vavniya දන්ඩ වැව
DANDAVAEVA
Thannamunai Madakalapuwa Batticaloa දනමුන
DANAMUNA
Thanthirimale, Tantirimalai Anuradhapuraරන්සිරිමාලේ
RANSIRIMAALE
ThattantotamYapanaya Jaffna නවන්දන්තොට
NAVANDANTHOTA
Thavarakulam Madakalapuwa batticaloa තාරවැව
THAVARAVEVA
Tharapuram, Tarapuram Mannarama Mannar තාරපුර
THARAPURA
Thavady Yapanaya Jaffna තම්ඹදිය  ජාවාඩිය
THAMBADIYA, JAAVADIYA
Thavasikulam, Tavasikulam, JavasikulamVannimaava, Vavniya ජාවැසි වැව
JAAVAESIVAEVA
Theekavapi Ampare දීගවාපි   දීඝවාපි
DIGHAVAPI, DEEGAVAAPI
Thenmaradchi Yapanaya Jaffna හේන මුරච්චිය
HENAMURACHCHIYA
ThennamaravadyMooladoova Mullaitivuහේනමුරවාදිය
HENMURAVAADIYA
Theravikulam Mooladoova Mullaitivuසොරොව්වැව
SOROVVAEVA
TettakkulimaravadyMannarama Mannar කැ ටකුලිය
KAETAKULIYA, GAETAKULIYA
TettavadimarutankulamMannarama Mannar කැටමැටි කුඹුරෙවැව
KAETA-MATI-KUMBURE-VAEVA
Thettativu,Tettativu Madakalapuwa Batticaloa කැ ටදූව,   ඉංගිනිදූව
KAETADOOVA, INGINIDOOVA
Thikkodai Madakalapuwa Batticaloa හික්ගොඩ
HIKGODA
Thamilakulam Mannarama Mannar දම්ලවැව
DAMILA-VAEVA
Thaththinamarathamadu, Thachchanamaradamadu, Tatcinamuratamadu Vannimava Vavniaදකුණුමුරමඩුව
DAKUNU-MURA-MADUVA
Thimilatheevu, ThimilathivMadakalapuva Batticaloaදම්ලදූව
DAMILADOOVA
Thiraykkeani, Tiraaikeni, ThiraikeniAmpara හිරිකැන ්න
HIRIKAENNA
Thiraymadu Madakalapuwa Batticaloa හිරිමඩුව
HIRIMADUVA
Thirupalugamam Madakalapuwa Batticaloa හිරිපලුගම
HIRIPALUGAMA, SIRIPALUGAMA
ThirumangalaiSriGonakanda Trincomalee සිරිමන්ගලම
SIRIMANGALAMA
Thirunelveli Yapanaya Jaffna සිරිවීවැල්ල
SIRI-VEEVAELLA
Thiruviyar, Thuruaiaru Giranikka Killinochhiගුරැවන්ඔය GURUVANOYA
Thondaimanaru Yapanaya Jaffna තොන්ඩමන් ඔය
THONDAMANOYA
Thonikal, Tonikal,TonigalaVannimava Vavniya තෝනිගල, ඔරුගල
THONIGALA, ORUGALA
Toppikal Madakalapuva Batticaloaතොප්පිගල
THOPPIGALA
Thuraineelavanai Madakalapuwa Batticaloa සිරිනීලවනය
SIRINEELAVANAYA
Thirikunamalei Sirigonakanda Trincomalee ගෝකන්න
සිරිගෝනකන්ද
GOKANNA, SIRIGONAKANDA
ThumpalaiMadakalpuva Batticaloaතුම්පලාව,   තිඹිරිය
THUMPALAAVA, Thimbiriya
Thuday, Thoondai Mooladoova [Mullaitivu]තුන්දුව
THUNDUVA
Thumpalancholai, Thumpalagncholai, TumpalanchcholaiMadakalpuva Batticaloaතුම්පලාගොල්ල
තිඹිරිගොල්ල
THUMPALAAGOLLA, Thimbirigolla
Thunukkai, Tunukkai Mooladoova Mullaitivu දුනුකාව
DUNUKAVA, DUNUKEYYAVA
Thuvarimottai, TuvarimoddeiMooladoova Mullaitivu තොරමොටේ
THORAMOTTÉ, THORAMADÉ
Tiriyayi, Thiriyay Sirigonakanda Trincomalee සිරියාය,   තිරියාය
SIRIYAYA, THIRIYAYA
Tiruketheeswaram (temple)Mannarama Mannar #3523;ිරි කේතීස්වරම
සිරි කෙත්ඉසුර (කෝවිල)
SRIKETH-ISURA, (kovila)
TirukovilAmapreසිරිකෝවිල,   කන්දපැන්නතොට
SIRIKOVILA, KANDAPANANTHOTA
Tirumangalai, Thirumanagalai, Tirumangalavai Sri Gonakanna Trinkomalee සුනේ ත්රා වැව
SUNETHRA VAEVA
Tissamalei Yapanaya Jaffna තිසාමලුව
TISSAMALUVA
TolpuramYapanaya Jaffna තාලපුර
THALAPURA
Toppur Sirigonakanda Trincomalee තූපපුර
THUPAPURA, STUPAPURA
Tunnalai, Thunnalai Yapanaya Jaffna තුන්නල
THUNNALA

Go to the top of the List

U
දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Udayarkaddu Mooladoova Mullaitivu උඩයකඩුව
UDAYAKADUVA
Udappu Puttalam Puttlam උඩප්පුව
UDAPPUVA
UdimbikulamAmapareඋඩිඹි වැව
UDIMBIVAEVA
Uduppiddy, Uddupiddi Yapanaya Jaffna ඌරපිටිය URAPITIYA
Uduththrurai Yapanaya Jaffna උඩතර, උඩතොට
UDATHARA, UDUTHORA
Uduvil Yapanaya Jaffna උඩුවිල
UDUVILA
UilankulamMannarama Mannar විල්ගම්වැව
VILGAMVAEVA
Ulathuveli, UlatuveliMooladoova Mulativuඋල්කටුවැල්ල
ULKATUVAELLA, ULKATUWELLA
Ullukkulam, UlukkulamVannimava Vavniya ඉලුක්වැව
ILLUKVAEVA
Unchalkatty, Unjalkattu Mooladoova Mulativu; Vavniya හුනුගල්කට් ටි
HUNUGALKATTIYA
Unnichchai Madakalapuwa Batticaloa ඌරිස්ස
URRISSA, URAHISSA
UppukulamVannimava Vavniyava කිවුල්වැව
KIVULVAEVA
UraniyMonaragala, Bintennaඌරනිය
URANIYA
Urezhu Yapanaya Jaffna ඌරිස්ස
URRISSA
UreluYapanaya Jaffna ඌරුඑලිය
URUELIYA
Uridyawa Puttalamaහිරිදියාව
HIRIDIYAVA
Uriyan Giranikke, kilinochchi හිරියාල
HIRIYAYA
Urumpirai Yapanaya Jaffna ඌරම්පිල
OORAMPILA, HOORAMPILA
Uruthirapuram Giranikke, kilinochchi ගුරුසිරිපුර
GURUSIRIPURA
Usan Yapanaya Jaffna අවුසල
AVUSALA
Uttikulam Vannimaava Vavniyaඋතතැයවැව
UTHTHIYAVAEVA
Uyilankulam Madakalapuwa Batticaloa ගොවින්නාවැව
විල්ගම්වැව
VILGAMVAEVA GOVINAVAEVA

Go to the top of the List
Vදෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Vadamarachchi,Vadamaradchi,Vedamarachchi, Vatamaracci Yapanaya Jaffna වැදි මුරැකිය
VAEDDIMURAEKIYA
Vadamarachchi Mooladoova Mullaitivu වැදි මුරුකිය
VAEDI-MURAKIYA
Vadaliyadaippu Yapanaya Jaffna වැදිලියද්ද
VA'DILIYADDA
Vaddakandal Madakalapuwa Batticaloa වැද්දකන්ද
VAEDDAKANDA
Vaddakkachchi Giranikke, kilinochchi වැද්දකච්චිය
VADDAKACHCHIA
VaddumkadduYapanaya Jaffna වැදමන්කඩුව
VAEDAMANKADUVA
Vadukoddai, Vaddukkoddai Yapanaya Jaffna බටකොට්ටෙ
BATAKOTTE
Vairavapuliyankulama Vavnimava Vavniya වයිරකොටිවැව
VAIRAKOTIVAEVA
Vakaneri, Vahaneri Madakalapuwa Batticaloa වහනෙරිය
VAHANERIYA
Vakarai, Vaharai SiriGonakanda Trincomalee වාකරේ,   විහාරෙ
VAAKARE, VIHARE
Valaichenai Madakalapuwa Batticaloa වලස්හේන
VALAS-HENA
Valaippadu Giranikke, kilinochchi වලපාත
VALAPAATHA
ValaiyankadduMannaramaවලයක්කඩුව
VALAYAKKADUVA
Valalai, Valalaay Yapanaya Jaffnaවෙරුල්ල,   දොහොමැටිය
VAERALLA, DHOMAETIYA
Valagnchiyan Veli, Valanchiyan VaeliMooladoova Mullaithiviපලන් හෙටිටි වැල්ල PALAN-HETTI VAELLA
Valalai, Valalaay Mannarama, Mannarදොහොමැටිය
DHOMAETIYA
valithundal, Valiththundal yapanaya Jaffna වැලිතුඩාව
VAELITHUDAAVA
Valliyapalli, Valliyappolai, Variyappolai Mannaramaවාරි ;යපොල
VAARIYAPOLA
Vallikaman Yapanaya Jaffna වැලිගම
VAELIGAMA, Valukagama
Vallipuram Yapanaya Jaffna වැලිපුර
VAELIPURA, Bandakara-Aethana
Valukkiaru, VallukkiaaruYapanaya Jaffna වාලුකඇල,   වාලුකආර
VAALUKA-AELA, VAALUKA-ARA
Valvettithurai, Valvedditturai,Vellvettithurai, Yapanaya Jaffna වැලිවැටිතර
VAELIVAETITHARA
Valvetty Yapanaya Jaffna වැලිවැටිය
VAELIVAETIYA
Vanathawilluwa Puttalamaවනාතවිල
VANAATHAVILA
Vankalai Mannarama Mannar වක්කල
VAKKALA
VannankeniYapanaya Jaffna වන්නකැන්න
VANNAKAENNA
Vannankulam Yapanaya Jaffna වන්නරවැව,   වන්නන්වැව
VANNARA-VAEVA, VANNANVEVA
Vannarponnai Yapanaya Jaffna වඳුරපැන්න,   වානරපැන්න
VANDURUPAENNA, VAANARAPAENNA
Vannivilankulam Mooladoova Mullaitivu වන්නිවිල වන්නිවිල්වැව
VANNI-VILA, Vannivil-vaeva
Vantharumoolai, Vandaramoolai,Vantharumoolai Colony Madakalapuwa Batticaloa වඳුරමුල්ල,   බන්ඩාරමුල්ල
VANDURUMULLA, BANDARAMULLA, BANDARAGAMA
Vannathi PalamSriGonakanda Trincomalee සමනැලඅමුන
SAMANAELA AMUNA
Varany Yapanaya Jaffna වලාන,   වරාන
VALAANA, Varaana
Vasavilan Yapanaya Jaffna වාසවිල
VAASAVILA
Varanai IyattaliYapanaya Jaffna වරන් යට්ටල
VARAN-YATTALA
Varikottur, Warikkottur Vannimava Vavniya වරි ගනම් පුර
VARIGANAM PURA
Vathiry Yapanaya Jaffna වහිර
VAHIRA
Vatharawathai, Vatharawathaljaffna Yapanaya වාසලවත්ත,   කැකුරුවත්ත
VASALVATTA, KAEKURUVATHTHA, MASANVATHTHA
Vattappalai, Vattarappalai, Wattraipalai Mooladoova Mulative යාත්රපොල
වට #3520;ිහාෙර YAATRAPOLA, VATA-VIHARÉ
Vavunakkulam Mooladoova Mullaitivu වන්නිවැව
VANNIVAEVA
Vavnative, Vavunativu, VavunathivuMadakalapuwa Batticaloa වන්නිදූව
VANNIDOOVA, Vavniduva
Vavuniya Vavnimava Vavniya වන්නිමාව
VANNIMAVA
VavnikulamYapanaya Jaffna වන්නිවැව
VANNIVAEVA
Vavnikulam Mooladoova Mulathivu වන්නිවැව
VANNIVAEVA
Veddikkinaramalai, Vadukkamalai,Vedukinarmalai mooladoova Mulaitivu වැඩිකින්නරකන්ද
VAEDIKINNARA KANDA,
vaddamana kanda
VeddukkaduYapanaya Jaffna වැවුම්කඩුව
VAEVUMKADUVA
Vedivaithakallu Vavnimava Vavniya වැඩවස්ගල්ල
VAEDAVASGOLLA
Velanai Yapanaya Jaffna බෙල්ලන
BELLANNA
Velankulam Vavnimava Vavniya බෙල්ලන්වැව
BELLANVEVA
Velikkandai Giranikke, kilinochchi වැලිකන්ද
VELIKANDA
Velikulam Vavnimava Vavniya වැලිවැව
VELIVEVA
Vellamanal gonakanda Trincomalee වැලිවැල්ල
VAELIVAELLA
Vellankulam Mannarama Mannar බෙල්ලන්වැව
BELLANVEVA
Vellavely Madakalapuwa Batticaloa වැලිවැල්ල
VAELIVELLA
Veloor Sirigonakanda Trincomalee වෙල්ගම
VELGAMA
Veerancholai Madakalapuwa Batticaloa වීරගොල්ල
VEERAGOLLA
Veerappanumaduva, VeerapanmaduMooladoova Mullaitivu වීරපැනුම් මඩුව
VEERA-PAENUM-MADUVA
Venavil, Vaanavil Mooladoova Mullaitivu තිරැ වානවිල
THIRUVAANA VILA, VAANAVILA
VeppankulamVannimava Vavniya කොහොඹවැව
KohombaVAEVA
VeppanveliAmpareකොහොඹවැල්ල
KOHOMBAVAELLA
Vettilakerni Yapanaya Jaffna වෙඩි ලුනු කැන්න
VEDILUNUKAENNA
Verugalai Madakalapuwa Batticaloa වෙහෙරගල
BERUGALA, VEHERAGALA
Verugal Sirigonakanda Trincomalee වෙහෙරගල
VEHERAGALA, VIHARAGALKANDA
Vidatalpalai, Vidattalpalai,Wedithalpalai Yapanaya Jaffna අන්දරවල,   විසගල්පල
ANDARAVALA, VISAGALPALLA
Vidataltivu, Vidattaltivu, Wedithalthivu Mannarama Mannar අන්දරදූව,   විසගල්දූව
ANDARADOOVA, VISAGALDOOVA
ValaikattiravuMadakalapuva Batticaloa දැල්පරිත්ත
DAEL-PARITHTHA
Vilattimoddai, Vilaaththimoadddai Vannimava, Vavniyaදිවුල්මොටේ
DIVULMOTTE, DIMBULMOTTE
Vilattikulam, VilathikulamVannimava, Vavniyaදිවුල්වැව
DIVULVAEVA
Vilgamvehera, Vilgam Vehera, PeriyakulamGokanna Trincomalee විල්ගම් වෙහෙර
VELGAMVEHERA
Vilankulam Periya-VilankulamSriGonakanda Tricomalee මහදිවුල් වැව
MAHADIULVAEVA
Vilpanakulam, WilpankulamSri Gonakanda Trincomalee විල්පන්වැව
VILPANG VAEVA
Vilpattu, Wilpattu Anuradhapura and Puttalamaවිල්පත්තුව
VILPATTUVA, VILPAETTTA
VimankaramYapanaya Jaffna ම්නුවන්ගමුව
MINUVANGAMUVA
Vinayagapuram Ampareවිනයාගපුර
VINAYAGAPURA
Visvamadu, Visavamadu Mooladoova Mullaitivu බිසෝමඩුව
BISAVMADUVA
ViswamadukulamMooladoova Mullaitivuබිසෝමඩුවැව
BISOMADUVAEVA

Go to the top of the List
W


දෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Walathapiddy Madakalapuwa Batticaloa වලස්පිටිය
VALASPITIYA
Warikkottur Warikottu Ur, Varikkottur Vannimava Vavniya වරිගනම්පුර
VARIGANAM PURA
Wilpothai, Vilpothai Puttalamaවිල්පොත
VILPOTHA

Go to the top of the List
X
Yදෙමළ නම
Tamil place name
පෙදෙස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
YakumaduyayaiMooladoova Mullativu යක් මඩුයාය
YAKMADUYAYA
Yogapuram Mooladoova Mullaitivu යෝගි පුර
YOGIPURA
Yogiyani Puttalamaයෝගියාන
YOGIYANA


Z
Click to go to the top

If you fail to find a place name in this list, try the full list (Main Page) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Taken from  http://dh-web.org/

No comments:

Post a Comment

ජපානය ජපනුන්ගේ රටනම් සිංහලේ සිංහලුන්ගේ රටයි.

ඇමරිකාව ඇමරිකානුවන්ගේ රටයි. ජපානය ජපනුන්ගේ රටයි. චීනය චිනුන්ගේ රටයි. රුසියාව රුසියානුවන්ගේ රටයි. සිංහලේ සිංහලුන්ගේ රටයි. සිංහලේ රට(ceylon...